Zarządzenie Nr 15/2016

Burmistrza Miasta Wojkowice

z dnia 26 stycznia 2016 r.

         w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym

oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola ,

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i szkół podstawowych prowadzonych

przez Gminę Wojkowice .

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r.,

poz. 1515) oraz §14 ust.2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym , składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej , szczegółowego trybu i terminów

Przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. ,

poz. 1942).

 

Burmistrz Miasta zarządza , co następuje :

§ 1

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek” i oddziału

przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojkowice .

2. Harmonogram , o którym mowa w ust.1 , stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia .

§ 2

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojkowice .

2. Harmonogram , o którym mowa w ust.1 , stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia .

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola i dyrektorom szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojkowice .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                                                   załącznik nr 1

                                                                                               do Zarządzenia nr 15/2016

                                                                                                 z dnia 26 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek”

i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojkowice .

L.p

Rodzaj czynności  

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola , oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagą w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.- 31.03. 2016 r.

04.05.-20.05.

2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków             o przyjęcie do przedszkola , oddziału przedszkolnego

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                       w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ,

o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy ¹

05.04.2016 r.

25.05.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2016 r.

23.05.2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego

woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.04.- 22.04.

2016 r.

30.05. – 03.06.

2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.04.2016 r.

06.06.2016 r.

¹ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2156 ze zm.)

Zgodnie z art. 20 t ust. 7 ustawy ,przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 ustawy, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności             w terminie 14 dni.

                                                                                                                                                                          

                                                                                                              

                                                                                                                 załącznik nr 2

                                                                                               do Zarządzenia nr 15/2016

                                                                                                   z dnia 26 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojkowice .

L.p

Rodzaj czynności  

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagą    w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.- 31.03. 2016 r.

04.05.-20.05.

2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków             o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art.   20 t ust. 7 ustawy ¹

05.04.2016 r.

25.05.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2016 r.

23.05.2016 r

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego

woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.04.- 22.04.

2016 r.

30.05. – 03.06.

2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.04.2016 r.

06.06.2016 r.

¹ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2156 ze zm.)

Zgodnie z art. 20 t ust. 7 ustawy ,przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 ustawy, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności             w terminie 14 dni.