Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej

nr 1 w Wojkowicach

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U z 2017 r. poz. 1611)
 5. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach
 6. Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach
 7. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Obecnie szkoła liczy 10 oddziałów, do których uczęszcza 200 uczniów. Przy szkole działa Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Najważniejszym aktem prawnym obowiązującym w szkole jest Statut. Mamy opracowany własny program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, uwzględniający potrzeby naszego środowiska. Szkoła mieści się na trzech kondygnacjach. W szkole znajduje się 4 sale dla uczniów klas I-III. Są one rozmieszczone na jednej kondygnacji. Są wyposażone w odpowiednie środki dydaktyczne, dostosowane do potrzeb dzieci. Na pierwszej kondygnacji znajduje się miejsce zabaw
w szkole, powstałe w ramach programu „Radosna szkoła”.

Klasy IV-VII uczą się w pozostałych 7 salach lekcyjnych, z których część stanowią pracowanie przedmiotowe, m.in. pracownia matematyczna, przyrodnicza, komputerowa, historyczno-plastyczno-muzyczna oraz obcojęzyczna. Świetlica szkolna zgodnie z potrzebami rodziców uczniów działa od godz. 7.00 do 16.30.

W szkole funkcjonuje biblioteka z czytelnią.  Mamy również stołówkę i gabinet pielęgniarki. Na terenie szkoły znajduje się nowy kompleks sportowy oraz plac zabaw. Pracujemy
w systemie jednozmianowym.

Uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych, m. in.: koła recytatorskiego, teatralnego, plastycznego, koła krajoznawczego, koła kulinarnego, Klubu Czytelnika, nauki pływania (klasa druga) na terenie basenu „Michał” w Siemianowicach Śląskich,  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,  zajęć rewalidacyjnych , możliwości zdobycia karty rowerowej, zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Kadra pedagogiczna to 24 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, większość do nauczania dwóch przedmiotów. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach szkoleń wewnętrznych (WDN, konferencje Rady Pedagogicznej, spotkania zespołów nauczycielskich) oraz
w formach szkoleń zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty). W szkole pracuje 12 pracowników obsługi i administracji.

II CELE SZKOŁY

 1. Cele ogólne: 
 2. a) promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku
 3. b) rozwijanie samodzielności uczniów
 4. c) podnoszenie jakości nauczania 
 5. Cele operacyjne: 
 6. a) doskonalić metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym

trudności w nauce

 1. b) dobrze przygotować uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia
 2. c) włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły

 III. WIZJA SZKOŁY  

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, a jej działalność

ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu

wszechstronny rozwój. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się

pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.

Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach

 jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we wszystkich obszarach działalności.

 1. MISJA SZKOŁY:

 Nasza szkoła jest bezpieczna, ciepła i przyjazna.

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach to miejsce :

-poszanowania godności i praw każdego człowieka;

-sprawiedliwego rozwiązywania problemów;

-przygotowania uczniów do:

 • zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom

dorosłego życia;

 • świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;
 • dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie;
 • korzystania ze źródeł informacji;
 • wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;
 • poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania;
 • uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.
 1. MODEL ABSOLWENTA

Priorytetowym celem wychowawczym  naszej szkoły jest wychowanie absolwenta szkoły, którego cechuje:

SAMODZIELNOŚĆ

 • zna różnorodne źródła zaspokajania swoich zainteresowań i w sposób wybiórczy korzysta z nich
 • ma własne pomysły na rozwiązywanie napotykanych problemów i wdraża je
  w praktyce
 • jest świadomy swoich praw i obowiązków

OBOWIĄZKOWOŚĆ

 • ma poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za podejmowane działania
 • jest wytrwały w dążeniu do osiągnięcia założonych celów
 • rozumie sens szkolnych, domowych, a także społecznych obowiązków
  i realizuje je

TOLERANCYJNOŚĆ

 • szanuje godność innych osób, ich odmienne poglądy i potrzeby
 • jest otwarty wobec świata i innych ludzi
 • rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym i pożądanym

KOLEŻEŃSKOŚĆ

 • rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej
  i wśród dorosłych
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy
 • interesuje się twórczością swoich kolegów oraz dostrzega wysiłek włożony
  w jej powstanie
 • uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy i w domu rodzinnym

ETYKA I KULTURA

 • potrafi kulturalnie odnosić się do innych
 • zna zasady „savoir vivre” i stosuje je w dniu codziennym
 • przestrzega norm obowiązujących w jego środowisku szkolnym i domowym
 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności

ASERTYWNOŚĆ

 • potrafi racjonalnie bronić swojego zdania i prezentować je na forum
 • nie ulega wpływom innych
 • ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości
  i umiejętności
 • posiada umiejętność krytycznego odbioru przekazów medialnych
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych
 • podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych

UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE

 • jest kreatywny
 • czuje się współodpowiedzialny za zbiorowość
 • integruje się z innymi ludźmi i buduje prawidłowe relacje społeczne (także poza szkołą)
 • podejmuje różnorodne przedsięwzięcia w swoim środowisku
 • potrafi zgodnie, a zarazem twórczo pracować w zespole
 • prezentuje własne zdanie i innowacyjne pomysły
 • potrafi przyjąć krytykę i opinię innych

NIEZŁOMNOŚĆ

 • podejmuje różnorodną działalność, mającą na celu osiągnięcie zamierzonych celów
 • konsekwentnie dąży do realizacji swoich zamierzeń
 • jest wytrwały i odporny na niepowodzenia
 • jest zmotywowany do nauki, pogłębiania wiedzy i zaspokojenia swojej ciekawości poznawczej

CIEKAWOŚĆ ŚWIATA

 • chętnie korzysta z podanych źródeł wiedzy
 • obserwuje zjawiska zachodzące w jego otoczeniu
 • potrafi wyciągać proste wnioski z obserwacji własnych
 • czuje potrzebę kontaktu ze środowiskiem lokalnym
 • jest świadomy zagrożeń otaczającego go świata

PATRIOTYZM

 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycję szkoły
 • wykazuje szacunek dla tradycji, będących podstawą jego tożsamości regionalnej, narodowej, kulturowej i etnicznej.

DOJRZAŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • zna swoje mocne i słabe strony
 • potrafi radzić sobie ze stresem
 • ma poczucie wyjątkowości i odrębności od innych osób
 • zna swoje predyspozycje i preferencje edukacyjno – zawodowe
 • posiada wiedzę na temat zdrowego stylu życia
 • podejmuje działania proekologiczne
 • dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne