Spis treści

KLASY I – III

SAMODZIELNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- wykazuje się samodzielnością w szkole i klasie

- poznanie swojej szkoły

- kształcenie umiejętności samoobsługowych
w szatniach szkolnych

-zapoznanie z obowiązkami dyżurnego
w klasie

- wykazuje się samodzielnością w różnych sytuacjach, np. w szatni, na zajęciach ruchowych

II

- potrafi przestrzegać obowiązujące w danym miejscu normy i zasady

-stworzenie Klasowego Regulaminu Zachowania
i stosowania się do niego

- zasady zachowania się podczas różnych gier
i zabaw

- dbałość o kąciki tematyczne

- umie akceptować reguły życia w klasie, zasady gier, zabaw oraz stosować się do nich

III

- potrafi dbać o swoje zdrowie i wygląd osobisty

- zapoznanie uczniów
z zasadami higieny

- poznanie zagrożeń płynących ze świata zewnętrznego

- poznanie numerów alarmowych

- udział w programie „Pomagamy i Uczymy Ratować”

- dba o swój wygląd, higienę, wie jak unikać zagrożeń

- zna zagrożenia płynące ze świata zewnętrznego

I-III

- potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi zasadami

- wybór uczniów do klasowego Samorządu Uczniowskiego

 - zapoznanie z Regulaminem szkoły

- dba o porządek na ławce
i o ład w klasie

- potrafi pełnić obowiązki klasowego dyżurnego

- potrafi współpracować w grupie

OBOWIĄZKOWY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu klasy

- przygotowanie uroczystości „Pasowania na ucznia”

- stara się podejmować obowiązki ucznia

II

- poznaje prawa ucznia
- stara się podejmować obowiązki wynikające z roli ucznia w szkole
i dziecka w rodzinie

- zawarcie kontraktu klasowego

- zna zasady kontraktu klasowego i stosuje się do niego

III

- rozumie sens szkolnych, domowych i społecznych obowiązków

 - „Jestem obowiązkowy” – praca plastyczna

 - wywiązuje się ze swoich obowiązków

I-III

- jest świadomy swoich obowiązków

-  konkurs na najbardziej obowiązkowego ucznia w każdej klasie – obserwacja z całego miesiąca

- zna swoje obowiązki jako ucznia w szkole

TOLERANCYJNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- rozróżnia postawę tolerancyjną
i nietolerancyjną

- poznanie postaw tolerancyjnych
i nietolerancyjnych na zajęciach wychowawczych (warsztaty)

- wie, co to znaczy zachowywać się tolerancyjnie

II

- poznaje swoją miejscowość w aspekcie barier dla niepełnosprawnych

- wycieczka nt. „Moja miejscowość bez barier”

- praca plastyczna na ten sam temat, wystawa prac

- wie, jak powinna wyglądać  miejscowość bez barier

III

- potrafi być tolerancyjnym

- czy jestem tolerancyjny? – małe formy teatralne, dramy, odgrywanie ról
w oparciu o literaturę

- wie co tzn. być tolerancyjnym

I - III

- rozumie konieczność poszanowania odmiennych poglądów, wyglądu, zachowań

- udział w konkursie plastycznym pt. „Koledzy
z różnych stron świata”

- udział w wybranej akcji charytatywnej - rozpoczęcie

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

 

 

KOLEŻEŃSKI

 

Klasa

Cele

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- rozwija umiejętność spostrzegania pozytywnych zachowań u siebie i innych

- rozumie potrzeby opieki nad młodszymi kolegami

- indywidualne rysowanie postaci z graficznym uwzględnieniem cech osobowości

- głosowanie na kartkach z ustnym uzasadnieniem wyboru

- potrafi odróżnić dobro od zła

- zna cechy dobrego kolegi

- wie, że należy otaczać opieką młodszych i słabszych

II

 - wykształci umiejętność oceny zachowań innych osób

- tworzenie sylwetki kolegi – odrysowywanie i opisywanie na szarych arkuszach papieru

- „odznaka najlepszego kolegi/koleżanki” – wybory klasowe

- potrafi dokonać samooceny i oceny innych

III

- rozwija umiejętność przyjmowania krytyki

- doskonali umiejętność samooceny i oceny innych

- stworzenie postaci przestrzennych z zastosowaniem różnorodnego materiału (z opisem)

- konkurs: „skrzynka dobrych manier”- podliczenie miesięcznych głosów

- stara się w pozytywny sposób przyjąć krytykę ze strony innych

- doskonali umiejętność samooceny i oceny innych

I - III

- uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy

- wspólne przygotowanie Wigilii klasowej

- kolędowanie przy wspólnym stole z rodzicami

- udział uczniów w szkolnych akcjach opartych o ideę wolontariatu

- przestrzega norm współżycia opartych na koleżeństwie i współdziałaniu

 

 

KULTURALNY

 

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- rozwija umiejętność kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych

- wyjście do zaprzyjaźnionego przedszkola

- przestrzeganie przyjętych zasad podczas przerw

- jest kulturalny

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się

II

- doskonali nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

- rozwija postawę współodpowiedzialności za siebie i innych

- wyjazd do kina

- dbałość o kąciki tematyczne stworzone na korytarzu

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych

- jest współodpowiedzialny za siebie i innych podczas uroczystości klasowych

III

- kształci nawyki dotyczące  przestrzegania zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się

- rozwija umiejętności pełnienia określonych ról społecznych

 - pełnienie dyżurów na korytarzu podczas przerw

- potrafi pełnić określone role społeczne

I - III

- przestrzega zasad kulturalnego zachowania

- wyjazdy do kina, teatru

- wyjścia poza teren szkoły

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

 

 

ASERTYWNY

 

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- poznaje sposoby bezpiecznego korzystania z sieci

- kształtuje umiejętności wcielania się w określone role

- „Sieciaki” - poznanie programu i jego przesłania

- odgrywanie ról pozytywnych i negatywnych w oparciu o literaturę

 - wie, jak bezpiecznie korzystać z sieci

- zna strony internetowe przeznaczone dla dzieci

- potrafi brać udział w internetowych konkursach

- potrafi odegrać proste role społeczne

II

- rozwija umiejętność nazywania emocji

- wie, co to znaczy zachowywać się asertywnie

- rozwiązywanie quizów i zagadek edukacyjnych

- „kodeks asertywnego ucznia” – stworzenie zasad słowno – graficznych

- wie, jakie zachowania są asertywne

- rozumie znaczenie emocji, nazywa je i rozróżnia

III

- doskonali umiejętność bezpiecznego „poruszania się” w sieci

- kształtowanie umiejętności odgrywania określonych ról

- udział w konkursie internetowym

- „korytarzowe sondy” z młodszymi kolegami

- przygotowanie i zaprezentowanie na forum scenek sytuacyjnych dla klas młodszych

- bezpiecznie potrafi korzystać z sieci

- potrafi rywalizować w rzeczywistości i wirtualnie, czerpiąc z tego satysfakcję

- broni własnego zdania

- ogrywa różnorodne role, jako jedną z form przekazu

I - III

- pozna sposoby ochrony własnego „ja”

- nauczy się podchodzić z dystansem do informacji uzyskanych w Internecie

- udział w szkolnych imprezach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

- nie ulega wpływom innych

- umie zaprezentować własne zdanie

PRACUJĄCY W ZESPOLE

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- wie, że  razem z rówieśnikami tworzy jeden zespół klasowy

- czuje przynależność do klasy

- wspólna zabawa drogą do przyjemności i zdobywania nowych wiadomości

- integracja zespołu klasowego

- bierze udział w zabawach z rówieśnikami i życiu klasy

II

- zna zasady fair play

- potrafi zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki

- rywalizacja czy współodpowiedzialność – wspólna praca w zespołach sportowych

 - zgodnie współpracuje z grupą

- bierze odpowiedzialność za wspólny wynik

III

- jest tolerancyjny

- rozumie potrzebę pomocy i współdziałania z innymi

- lepsi – słabszym – organizowanie zespołów  pomocy koleżeńskiej

- umie pomagać innym i korzystać z oferowanej pomocy

I - III

- rozumie potrzebę współpracy dla osiągnięcia  celu

- Dzień Samorządności – zawody sportowe  

- grupowe wykonanie Marzanny

 

- współdziała w grupie dla osiągania wysokich wyników w zachowaniu, sporcie, wykonywania prac użytkowych

DĄŻĄCY DO CELU

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- potrafi zakończyć rozpoczętą pracę

- dąży do perfekcji w wykonywaniu podejmowanych czynności

- Dbam o Ziemię – forma plastyczna

- konkurs czytelniczy obejmujący wybrany fragment tekstu  

- wykonuje estetyczne prace plastyczne

- odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

II

- zna źródła „zielonej energii”

- jest odpowiedzialny

- źródła energii odnawialnej (zabawa multimedialna)

- konkurs czytelniczy obejmujący jedną wybraną książkę

- bierze udział we wspólnej zabawie

- odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

III

 - rozumie potrzebę ochrony środowiska

-  jest odpowiedzialny

- sprawdzian wiadomości proekologicznych – quiz

- konkurs czytelniczy obejmujący kilka tytułów

 - dba o przyrodę i otaczające środowisko  odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

I - III

- uczeń jest wytrwały

- rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi – propagowanie proekologicznych postaw, quizy, wyścigi

- międzyklasowy konkurs czytelniczy

- rajd pieszy  

- pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

CIEKAWY ŚWIATA

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- wie, że Polska jest państwem członkowskim UE

- Polska w UE – konkurs wiedzy na temat Polski i symboli narodowych.

- zna symbole narodowe

- czuje się Polakiem

II

- poznaje wybrane kraje UE

- plastyczna forma przedstawienia wybranego kraju

- potrafi przedstawić charakterystyczne cechy wybranego państwa

III

- wie, że jest Europejczykiem

- scenki, drama o tematyce europejskiej

- zna tradycje i kulturę wybranych państw europejskich

I - III

- interesuje się światem wokół siebie

- Dzień Europejski – przygotowanie przez każdą z klas wiadomości o wybranym kraju (plakat, prezentacja)

- poznanie pracy OSP

- wycieczki plenerowe

- czuje potrzebę poznawania otaczającego świata