Spis treści

CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W WOJKOWICACH

Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i form, określających zespołowe i indywidualne zachowania się uczniów oraz innych  osób uczestniczących w uroczystościach szkolnych. 
        Ceremoniał szkolny nie ustala wszystkich szczegółów uroczystości. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy mogą wprowadzić określone zmiany, wynikające ze specyfiki uroczystości.

Rozdział I

Tradycje szkoły

§ 1.

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 ma prawo do poznania historii szkoły, jej znaczenia i osiągnięć na rzecz społeczności lokalnej.

2. Z tradycjami szkoły zapoznają pierwszoklasistów wychowawcy klas na początku roku szkolnego.

§ 2.

  1. Zaszczytnym obowiązkiem ucznia jest kontynuowanie tradycji szkoły.

Rozdział II

Ceremoniał szkoły

§ 1.

1. Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest integralną częścią szkolnego programu wychowawczego.

§ 2.

1. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, organizowanych według kalendarza imprez. Zobowiązani są do podkreślenia uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych.

2. Ceremoniałem szkolnym objęte są następujące święta państwowe i imprezy w szkole:

  1. inauguracja roku szkolnego
  2. ślubowanie uczniów klas pierwszych
  3. pasowanie na czytelnika – klasy I
  4. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
  5. Rocznica Odzyskania Niepodległości
  6. Święto Konstytucji 3-go Maja
  7. zakończenie roku szkolnego.

§ 3.

  1. Uroczysty strój szkolny to strój galowy - określony w Regulaminie Szkoły - biała koszula (bluzka), ciemne spodnie lub spódnica - obowiązuje podczas imprez wymienionych w Ceremoniale Szkoły.

§ 4.

1. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz podczas obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.

Rozdział III

Ceremoniał świąt państwowych i imprez szkolnych

§ 1.

1. Podczas uroczystości świąt państwowych, patriotycznych i religijnych na początku zawsze zostaje odśpiewany hymn Polski.

§ 2.

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się poprzez wyciągnięcie ręki i powtórzenie tekstu ślubowania:

"Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę. Jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę się starać być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom."

2. Ślubowanie absolwentów klas VI odbywa się przez wyciągniecie ręki i powtórzenie tekstu  ślubowania:

W dniu wieńczącym  sześcioletni okres nauki dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach  za trud włożony w nasze wychowanie i wykształcenie

DZIĘKUJEMY

My absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 1  w Wojkowicach Tobie , Szkoło:

PRZYRZEKAMY!

Godnie reprezentować naszą szkołę i tak postępować w przyszłym życiu , by nie zawieść pokładanych w nas nadziei

PRZYRZEKAMY!

Dążyć do stałego wzbogacenia wiedzy i doskonalenia zdobytych wiadomości

PRZYRZEKAMY!

Iść śladem tych którzy wychowali nas , uczyli, wpajali nam szczytne ideały , za ich przykładem życiem swoim służyć Ojczyźnie

PRZYRZEKAMY!

Pracować nad doskonaleniem swojego charakteru i w swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze dobro ogółu

PRZYRZEKAMY!

Przyrzekamy, że nauka , której postawy zdobyliśmy w tej szkole , będzie służyła dobru naszego kraju

PRZYRZEKAMY