Spis treści

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI.

Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

 1. znajomości i akceptacji przez rodziców Programu Wychowawczego Szkoły,
 2. współdziałaniu rodziców z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych szkoły,
 3. spełnianiu przez szkołę oczekiwań rodziców w zakresie wychowania moralnego dzieci zgodnie z preferowanym przez siebie kierunkiem,
 4. podejmowaniu przez rodziców inicjatyw w zakresie organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych,
 5. wnoszeniu przez rodziców do organów statutowych szkoły wniosków i uwag odnoszących się do pracy wychowawczej szkoły,
 6. stworzeniu rodzicom warunków do właściwego załatwiania spraw wychowawczych,
 7. współdziałaniu w rozpoznawaniu i ustalaniu potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dzieci
 8. wspieraniu wychowawczych wysiłków rodziców poprzez proces pedagogizacji, profilaktyki trudności wychowawczych, reedukacji i terapii pedagogicznej,
 9. współdziałaniu w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci,
 10. umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z placówkami specjalistycznymi, psychologiczno-pedagogicznymi, terapeutycznymi,
 11. zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom niewydolnym wychowawczo,
 12. współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, jak i szkoły w atmosferze wzajemnego zaufania.