Spis treści

 

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

Dążąc do  wyznaczonych celów i przyporządkowanych im zadań wychowawczych szkoła będzie stosować różnorodne i urozmaicone sposoby
i formy ich realizacji:

 • realizacja klasowych planów wychowawczych i tematyki godzin wychowawczych
 • realizacja szkolnego zestawu programów nauczania,
 • programy zajęć pozalekcyjnych,
 • ceremoniał szkolny,
 • działalność Samorządu Uczniowskiego,
 • różnorodne formy współpracy z rodzicami,
 • współpraca z osobami i instytucjami udzielającymi szkole wsparcia wychowawczego,
 • realizacja programów pracy świetlicy szkolnej, pedagoga szkolnego i biblioteki szkolnej,
 • wdrażanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ

 • gry i zabawy
 • konkursy, quizy
 • dyskusje, pogadanki, „burze mózgów”, metaplany
  • gry dramowe , przedstawienia, inscenizacje, scenki rodzajowe
  • warsztaty
 • prezentacje multimedialne
 • projekty

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ

 • praca w zespołach zadaniowych
 • praca w grupach
 • praca indywidualna.