Spis treści

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 1. Opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka.
 2. Rozwijanie postaw aktywnych, a zarazem asertywnych.
 3. Wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność osobista i duma narodowa.
 4. Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i w radzeniu sobie ze stresem.
 5. Stworzenie warunków do rozwoju dziecka zdolnego.
 6. Umożliwienie wyrównywania szans edukacyjnych poprzez różnorodność ofertową zajęć.
 7. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości i predyspozycji, talentów oraz w ich twórczym wykorzystaniu.
 8. Rozwijanie umiejętności selektywnego korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
 9. Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia poglądów innych.
 10. Przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną.
 11. Wspomaganie działań wychowawczych wszystkich klientów szkoły i koordynowanie ich.