Spis treści

 

GŁÓWNY CEL WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Priorytetowym celem wychowawczym  naszej szkoły jest wychowanie absolwenta szkoły, którego cechuje:

SAMODZIELNOŚĆ

- zna różnorodne źródła zaspokajania swoich zainteresowań i w sposób wybiórczy korzysta z nich

- ma własne pomysły na rozwiązywanie napotykanych problemów i wdraża je
w praktyce

- jest świadomy swoich praw

- potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi zasadami

- pozytywnie postrzega otaczający go świat

OBOWIĄZKOWOŚĆ

- ma poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za podejmowane działania

- jest wytrwały w dążeniu do osiągnięcia założonych celów

- rozumie sens szkolnych, domowych, a także społecznych obowiązków
i realizuje je

TOLERANCYJNOŚĆ

- szanuje odmienne poglądy i wolność innych wyznań

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym i pożądanym

- dostrzega pozytywne aspekty otaczających go ludzi

- wie, że inni mogą mieć takie same potrzeby jak on

KOLEŻEŃSKOŚĆ

- rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej
i wśród dorosłych

- interesuje się twórczością swoich kolegów oraz dostrzega wysiłek włożony
w jej powstanie

- uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy i w domu rodzinnym

KULTURALNOŚĆ

- potrafi kulturalnie odnosić się do innych

- zna zasady „savoir vivre” i stosuje je w dniu codziennym

- przestrzega norm obowiązujących w jego środowisku szkolnym i domowym

ASERTYWNOŚĆ

- potrafi racjonalnie bronić swojego zdania i nie ulega wpływom innych

- prezentuje własne zdanie na forum

- ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości
i umiejętności

- z dystansem podchodzi do odbioru informacji napływających ze świata zewnętrznego

- odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych

UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE

- podejmuje różnorodne przedsięwzięcia w swoim środowisku

- potrafi zgodnie, a zarazem twórczo pracować w zespole

- prezentuje własne zdanie i innowacyjne pomysły

- potrafi przyjąć krytykę i opinię innych

DĄŻENIE DO CELU

- podejmuje różnorodną działalność, mającą na celu osiągnięcie zamierzonych celów

- konsekwentnie dąży do realizacji swoich zamierzeń

 - jest wytrwały, a zarazem otwarty na sugestie innych

CIEKAWOŚĆ ŚWIATA

- chętnie korzysta z podanych źródeł wiedzy

- obserwuje zjawiska zachodzące w jego otoczeniu

- potrafi wyciągać proste wnioski z obserwacji własnych

- czuje potrzebę kontaktu ze środowiskiem lokalnym

- jest świadomy zagrożeń otaczającego go świata.