Spis treści

 

WSTĘP

Najważniejszym zadaniem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) jest zadaniem złożonym
i odpowiedzialnym, dlatego podejmowane działania powinny być oparte
o całościowy program wychowawczy i podstawę programową kształcenia ogólnego. Taki program s
tanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły. Realizacja założeń programowych wpłynie pozytywnie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły.

         Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach został opracowany   przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Jego treści są zgodne ze Statutem Szkoły.