Spis treści

KLASY IV – VI

SAMODZIELNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- samodzielnie i bezpiecznie porusza się po szkole

- zapoznanie z budynkiem szkolnym (pracownie przedmiotowe, drogi ewakuacyjne)

- zorganizowanie konkursu plastycznego związanego z akcją „Bądź bezpieczny w szkole”  - technika

- potrafi bezpiecznie korzystać z pomieszczeń szkolnych

V

- wie, w jaki sposób -czuć się bezpiecznie  w szkole

- podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa

 Pomoc nauczycielom w dyżurowaniu w celu poprawy bezpieczeństwa ( wyznaczeni uczniowie)

- wie, jak należy bezpiecznie spędzać czas w szkole

  

VI

- poznaje techniki efektywnego uczenia się

- zna sposoby koncentracji uwagi

- prezentacja technik uczenia godz

- nakręcenie filmu lub przygotowanie prezentacji na temat „Jak powinniśmy się uczyć” godz 2

- zna techniki uczenia się i wykorzystuje je  w praktyce

IV - VI

- wie, jak należy zorganizować wybory do SU, przygotować kampanię wyborczą,

przeprowadzić głosowanie

- zna prawo szkolne

- jest świadomy praw i obowiązków ucznia

- wybór klasowych kandydatów do SU  godz

- przeprowadzenie wyborów

- ułożenie planu pracy SU klasowego godz-wych

- zapoznanie z dokumentami szkolnymi: Statut Szkoły, koncepcja pracy szkoły, Program Wychowawczy godz-wych 2

- potrafi dokonać demokratycznego wyboru klasowego SU

-  potrafi prawidłowo funkcjonować w klasie i szkole

OBOWIĄZKOWY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- wyznacza sobie cel  /cele lub działania (obowiązki) do zrealizowania

-  kalendarz obowiązków  godz

- potrafi wywiązać się z narzuconych sobie obowiązków

V

- wytrwale dąży do wypełniania obowiązków

-  pamiętnik/fotopamiętnik obowiązków godz

 - potrafi dokonać samooceny wywiązywania się z podjętych obowiązków

VI

- ma poczucie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania

- stworzenie  i przeprowadzenie klasowej ankiety na temat obowiązków godz

- świadomie podejmuje się określonych obowiązków i odpowiedzialnie wywiązuje się z nich

IV - VI

-zna regulamin zachowania obowiązujący w szkole

 - analiza regulaminu szkoły na zajęciach z wychowawcą godz

- udział klasy w quizie na temat regulaminu szkoły -(po akademii - zespół) 14 X (Woźniak, Gołkowska)

- wypełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły  

TOLERANCYJNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- poprawnie rozumie pojęcie tolerancji

- „Jestem tolerancyjny, czyli jaki?” – tworzenie wizerunku człowieka tolerancyjnego godz

- wie, co to znaczy być tolerancyjny wobec innych

V

- rozumie, że różnice między ludźmi są konieczne  

- plakaty i hasła na temat tolerancji godz

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

VI

- przyjmuje postawę tolerancji w codziennym życiu

- spotkanie z osobami zaangażowanymi w pomaganie innym - godz (zaproszony gość - ped)

- zaplanowanie akcji „Opiekujemy się młodszymi”

 - jest tolerancyjny wobec innych

- szanuje odmienność wokół siebie

IV-VI

- wskazuje przejawy braku tolerancji wokół siebie

- konkurs fotograficzny „Bariery”- miejsca niedostępne dla niepełnosprawnych (Czyż)

- widzi potrzebę zmiany najbliższego otoczenia na potrzeby osób wymagających wsparcia

KOLEŻEŃSKI

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- nabywa umiejętności rozróżniania  i pielęgnowania uczuć koleżeństwa i przyjaźni

- cechy dobrego kolegi, koleżanki, przyjaciela – portret przyjaciela godz

- wie, na czym polega przyjaźń, czego może wymagać od przyjaciela

- potrafi powiedzieć „nie” w imię przyjaźni

V

 - jest tolerancyjny, akceptuje innych

- czy jestem dobrym kolegą, przyjacielem – samoocena test na podstawie cech z klasy 4 godz

- zainicjowanie tworzenia zespołów pomocy koleżeńskiej

 - przyjmuje postawę tolerancji i akceptacji dla innych
- potrafi zbudować atmosferę współpracy
 i koleżeństwa

- jest gotowy do niesienia pomocy

VI

 - przyjmuje postawę opiekuńczości i szlachetności wobec drugiego człowieka

 - akcja „Opiekujemy się młodszymi” - zabawy na długiej przerwie, opieka, konkursy dla młodszych kolegów i koleżanek - przeprowadzenie i podsumowanie godz

- jest gotowy do niesienia pomocy

-wie,  co to znaczy być człowiekiem szlachetnym 

IV-VI

 - udziela wsparcia osobom wymagającym pomocy

 - udział uczniów w:

 • loterii mikołajkowej Czyż
 • „Szlachetnej Paczce” Woźniak
 • Górze Grosza Czyż
 • warsztatach bożonarodzeniowych Beata

 - posiada właściwe nawyki w stosunku do osób potrzebujących pomocy

KULTURALNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- zwraca uwagę na kulturę osobistą i własną prezencję

- zasady savoir-vivre'u dotyczące: nakrywania, podawania do stołu i jedzenia oraz picia,

wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru - apel godz 2

- przestrzega
i prezentuje prawidłowe zachowania przy stole

 - przestrzega norm grzecznościowych
 na co dzień, dotyczących własnej prezencji

V

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- dba o kulturę języka

- rozumie różnice
w rozmowie z osobą dorosłą a rówieśnikiem

- formy towarzyskie - w szkole, w rodzinie, na przyjęciach, w

komunikacji osobistej, telefonicznej i internetowej – scenki godz 2

- przestrzega norm towarzyskich
i komunikacyjnych
w społeczności, w której funkcjonuje

VI

- posiada umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach

- odpowiednie zachowanie się w szczególnych sytuacjach - scenki godz2

- zna i stosuje zasady savoir-vivre'u  w różnych sytuacjach

IV-VI

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- potrafi kulturalnie odnosić się do innych

- konkurs klasowy „Mistrz dobrych manier”  1 godz - Rup, Dzienia

- przestrzega norm obowiązujących w środowisku szkolnym i domowym

ASERTYWNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych.

- „Asertywny znaczy.........” - scenki godz

- zna i rozumie pojęcie asertywności

- szanuje poglądy innych osób i potrzeby osób

nieśmiałych, słabych

- szanuje ustalone reguły

V

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych

- „Asertywny w sieci znaczy.........” – zasady bezpiecznego surfowania w Internecie - inf

- potrafi zachować się asertywnie

- szanuje ustalone reguły

VI

- prezentuje własne zdanie na forum

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych

- „Asertywny wobec nałogów znaczy.........” -  film (pedagog)

- potrafi asertywnie bronić własnego zdania

- potrafi współdziałać
z innymi osobami

- szanuje ustalone reguły

- posiada umiejętności bycia asertywnym

IV-VI

- potrafi racjonalnie bronić własnego zdania i nie ulega wpływom innych

- konkurs profilaktyczny „Jestem asertywny, nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!” (asertywność w walce z nałogami) pedagog

- Dzień Bezpiecznego Internetu inf

- potrafi asertywnie oprzeć się namowom innych

PRACUJĄCY W ZESPOLE

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- zna, współtworzy i respektuje normy grupowe

- graficznie przedstawia 10 zasad pracy w zespole godz

- rozumie wagę wyznaczonych celów

V

- zgodnie współdziała w zespole

- ćwiczenia integracyjne oparte na pracy grupowej godz

- potrafi się kontrolować i przyjąć krytykę ze strony innych

VI

- ma poczucie przynależności do grupy i działa w niej na miarę swoich możliwości

- projekt wychowawczy dla klasy  Godz (+ ped)

- potrafi zaplanować swoją pracę i przewidzieć jej efekty

- potrafi nawiązać współpracę z innymi

IV-VI

- potrafi zgodnie i twórczo pracować w grupie

- obchody Dnia Samorządności godz

- warsztaty wielkanocne Rup

- Miesiąc Projektów Uczniowskich Gołkowska

- osiąga zamierzony efekt współpracując z innymi

DĄŻĄCY DO CELU

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- zna piramidę żywienia

- rozumie znaczenie zdrowego odżywiania się w życiu codziennym

 - układanie jadłospisu zgodnego z piramidą żywienia

godz

- stosuje zasady zdrowego żywienia na co dzień

V

- zna i propaguje aktywny tryb życia

 - wykonanie plakatów propagujących aktywny tryb życia godz

- wie, na czym polega aktywny tryb życia

VI

 - propaguje ekologię w środowisku szkolnym

 - przygotowanie konkursu ekologicznego godz 2 Rup, Dzienia

 - poszerzy wiedzę z zakresu ekologii

- współorganizuje Dzień Ziemi

IV-VI

 - rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi

- Tydzień Promocji Zdrowia Krawczyk, Ped, Czyż

 - pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

CIEKAWY ŚWIATA

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- zdobywa wiadomości korzystając z różnych źródeł informacji

- reklama ciekawych miejsc świata – konkurs plastyczny

-

V

- rozwija swoje zainteresowania i pasje

„Ciekawe miejsce świata” – konkurs polonistyczny (opowiadanie, opis)

- potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje oraz oceniać ich przydatność

VI

- wyciąga wnioski w własnych obserwacji

 - „Ciekawe miejsca świata” -  konkurs ma film lub prezentację multimedialną  Rup

- potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje oraz oceniać ich przydatność

IV-VI

- poznaje zainteresowania kolegów i koleżanek

- rozwija własne zainteresowania

- „Moje pasje” – wystawa prezentująca zainteresowania uczniów p.Sikorski

- opowiada o swoim hobby

Działania wychowawcze w klasie I

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- wykazuje się samodzielnością w szkole i klasie

- poznanie swojej szkoły

- kształcenie umiejętności samoobsługowych
w szatniach szkolnych

-zapoznanie z obowiązkami dyżurnego
w klasie

- wykazuje się samodzielnością w różnych sytuacjach, np. w szatni, na zajęciach ruchowych

- potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi zasadami

- wybór uczniów do klasowego Samorządu Uczniowskiego

 - zapoznanie z Regulaminem szkoły

- dba o porządek na ławce
i o ład w klasie

- potrafi pełnić obowiązki klasowego dyżurnego

- potrafi współpracować w grupie

X

OBOWIĄZKOWY

 

- potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu klasy

- przygotowanie uroczystości „Pasowania na ucznia”

- stara się podejmować obowiązki ucznia

- jest świadomy swoich obowiązków

-  konkurs na najbardziej obowiązkowego ucznia w każdej klasie – obserwacja z całego miesiąca

- zna swoje obowiązki jako ucznia w szkole

XI

 

TOLERANCYJNY

 
 

- rozróżnia postawę tolerancyjną
i nietolerancyjną

- poznanie postaw tolerancyjnych
i nietolerancyjnych na zajęciach wychowawczych (warsztaty)

- wie, co to znaczy zachowywać się tolerancyjnie

- rozumie konieczność poszanowania odmiennych poglądów, wyglądu, zachowań

- udział w konkursie plastycznym pt. „Koledzy
z różnych stron świata”

- udział w wybranej akcji charytatywnej - rozpoczęcie

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

XII

KOLEŻEŃSKI

 

- rozwija umiejętność spostrzegania pozytywnych zachowań u siebie i innych

- rozumie potrzeby opieki nad młodszymi kolegami

- indywidualne rysowanie postaci z graficznym uwzględnieniem cech osobowości

- głosowanie na kartkach z ustnym uzasadnieniem wyboru

- potrafi odróżnić dobro od zła

- zna cechy dobrego kolegi

- wie, że należy otaczać opieką młodszych i słabszych

- uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy

- wspólne przygotowanie Wigilii klasowej

- kolędowanie przy wspólnym stole z rodzicami

- udział uczniów w szkolnych akcjach opartych o ideę wolontariatu

- przestrzega norm współżycia opartych na koleżeństwie i współdziałaniu

I

KULTURALNY

 

- rozwija umiejętność kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych 

- wyjście do zaprzyjaźnionego przedszkola

- przestrzeganie przyjętych zasad podczas przerw

- jest kulturalny

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się

- przestrzega zasad kulturalnego zachowania

- wyjazdy do kina, teatru

- wyjścia poza teren szkoły

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

II

ASERTYWNY

 

- poznaje sposoby bezpiecznego korzystania z sieci

- kształtuje umiejętności wcielania się w określone role

- „Sieciaki” - poznanie programu i jego przesłania

- odgrywanie ról pozytywnych i negatywnych w oparciu o literaturę

 - wie, jak bezpiecznie korzystać z sieci

- zna strony internetowe przeznaczone dla dzieci

- potrafi brać udział w internetowych konkursach

- potrafi odegrać proste role społeczne

- pozna sposoby ochrony własnego „ja”

- nauczy się podchodzić z dystansem do informacji uzyskanych w Internecie

- udział w szkolnych imprezach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

- nie ulega wpływom innych

- umie zaprezentować własne zdanie

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 

- wie, że  razem z rówieśnikami tworzy jeden zespół klasowy

- czuje przynależność do klasy

- wspólna zabawa drogą do przyjemności i zdobywania nowych wiadomości

- integracja zespołu klasowego

- bierze udział w zabawach z rówieśnikami i życiu klasy

 

- rozumie potrzebę współpracy dla osiągnięcia  celu

- Dzień Samorządności – zawody sportowe  

- grupowe wykonanie Marzanny

 

- współdziała w grupie dla osiągania wysokich wyników w zachowaniu, sporcie, wykonywania prac użytkowych

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 

- potrafi zakończyć rozpoczętą pracę

- dąży do perfekcji w wykonywaniu podejmowanych czynności

- Dbam o Ziemię – forma plastyczna

- konkurs czytelniczy obejmujący wybrany fragment tekstu 

- wykonuje estetyczne prace plastyczne

- odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

- uczeń jest wytrwały

- rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi – propagowanie proekologicznych postaw, quizy, wyścigi

- międzyklasowy konkurs czytelniczy

- rajd pieszy  

- pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

V

CIEKAWY ŚWIATA

 

- wie, że Polska jest państwem członkowskim UE

- Polska w UE – konkurs wiedzy na temat Polski i symboli narodowych.

- zna symbole narodowe

- czuje się Polakiem

- interesuje się światem wokół siebie

- Dzień Europejski – przygotowanie przez każdą z klas wiadomości o wybranym kraju (plakat, prezentacja)

- poznanie pracy OSP

- wycieczki plenerowe

- czuje potrzebę poznawania otaczającego świata

             

Działania wychowawcze w klasie II

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- potrafi przestrzegać obowiązujące w danym miejscu normy i zasady

-stworzenie Klasowego Regulaminu Zachowania
i stosowania się do niego

- zasady zachowania się podczas różnych gier
i zabaw

- dbałość o kąciki tematyczne

- umie akceptować reguły życia w klasie, zasady gier, zabaw oraz stosować się do nich

 

- potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi zasadami

- wybór uczniów do klasowego Samorządu Uczniowskiego

 - zapoznanie z Regulaminem szkoły

- dba o porządek na ławce
i o ład w klasie

- potrafi pełnić obowiązki klasowego dyżurnego

- potrafi współpracować w grupie

X

OBOWIĄZKOWY

 

- poznaje prawa ucznia
- stara się podejmować obowiązki wynikające z roli ucznia w szkole
i dziecka w rodzinie

- zawarcie kontraktu klasowego

- zna zasady kontraktu klasowego i stosuje się do niego

- jest świadomy swoich obowiązków

-  konkurs na najbardziej obowiązkowego ucznia w każdej klasie – obserwacja z całego miesiąca

- zna swoje obowiązki jako ucznia w szkole

XI

TOLERANCYJNY

 

- poznaje swoją miejscowość w aspekcie barier dla niepełnosprawnych

- wycieczka nt. „Moja miejscowość bez barier”

- praca plastyczna na ten sam temat, wystawa prac

- wie, jak powinna wyglądać  miejscowość bez barier

- rozumie konieczność poszanowania odmiennych poglądów, wyglądu, zachowań

- udział w konkursie plastycznym pt. „Koledzy
z różnych stron świata”

- udział w wybranej akcji charytatywnej - rozpoczęcie

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

XII

KOLEŻEŃSKI

 

 - wykształci umiejętność oceny zachowań innych osób

- tworzenie sylwetki kolegi – odrysowywanie i opisywanie na szarych arkuszach papieru

- „odznaka najlepszego kolegi/koleżanki” – wybory klasowe

- potrafi dokonać samooceny i oceny innych

- uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy

- wspólne przygotowanie Wigilii klasowej

- kolędowanie przy wspólnym stole z rodzicami

- udział uczniów w szkolnych akcjach opartych o ideę wolontariatu

- przestrzega norm współżycia opartych na koleżeństwie i współdziałaniu

I

KULTURALNY

 

- doskonali nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

- rozwija postawę współodpowiedzialności za siebie i innych

- wyjazd do kina

- dbałość o kąciki tematyczne stworzone na korytarzu

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych

- jest współodpowiedzialny za siebie i innych podczas uroczystości klasowych

- przestrzega zasad kulturalnego zachowania

- wyjazdy do kina, teatru

- wyjścia poza teren szkoły

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

II

ASERTYWNY

 

- rozwija umiejętność nazywania emocji

- wie, co to znaczy zachowywać się asertywnie

- rozwiązywanie quizów i zagadek edukacyjnych

- „kodeks asertywnego ucznia” – stworzenie zasad słowno – graficznych

- wie, jakie zachowania są asertywne

- rozumie znaczenie emocji, nazywa je i rozróżnia

- pozna sposoby ochrony własnego „ja”

- nauczy się podchodzić z dystansem do informacji uzyskanych w Internecie

- udział w szkolnych imprezach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

- nie ulega wpływom innych

- umie zaprezentować własne zdanie

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 

 

- zna zasady fair play

- potrafi zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki

- rywalizacja czy współodpowiedzialność – wspólna praca w zespołach sportowych

 - zgodnie współpracuje z grupą

- bierze odpowiedzialność za wspólny wynik

- rozumie potrzebę współpracy dla osiągnięcia  celu

- Dzień Samorządności – zawody sportowe  

- grupowe wykonanie Marzanny 

- współdziała w grupie dla osiągania wysokich wyników w zachowaniu, sporcie, wykonywania prac użytkowych

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 

- zna źródła „zielonej energii”

- jest odpowiedzialny

- źródła energii odnawialnej (zabawa multimedialna)

- konkurs czytelniczy obejmujący jedną wybraną książkę

- bierze udział we wspólnej zabawie

- odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

- uczeń jest wytrwały

- rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi – propagowanie proekologicznych postaw, quizy, wyścigi

- międzyklasowy konkurs czytelniczy

- rajd pieszy 

- pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

V

CIEKAWY ŚWIATA

 

- poznaje wybrane kraje UE

- plastyczna forma przedstawienia wybranego kraju

- potrafi przedstawić charakterystyczne cechy wybranego państwa

- interesuje się światem wokół siebie

- Dzień Europejski – przygotowanie przez każdą z klas wiadomości o wybranym kraju (plakat, prezentacja)

- poznanie pracy OSP

- wycieczki plenerowe

- czuje potrzebę poznawania otaczającego świata

         

Działania wychowawcze w klasie III

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- potrafi dbać o swoje zdrowie i wygląd osobisty

- zapoznanie uczniów
z zasadami higieny

- poznanie zagrożeń płynących ze świata zewnętrznego

- poznanie numerów alarmowych

- udział w programie „Pomagamy i Uczymy Ratować”

- dba o swój wygląd, higienę, wie jak unikać zagrożeń

- zna zagrożenia płynące ze świata zewnętrznego

- potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi zasadami

- wybór uczniów do klasowego Samorządu Uczniowskiego

 - zapoznanie z Regulaminem szkoły

- dba o porządek na ławce
i o ład w klasie

- potrafi pełnić obowiązki klasowego dyżurnego

- potrafi współpracować w grupie

X

OBOWIĄZKOWY

 

- rozumie sens szkolnych, domowych i społecznych obowiązków

- „Jestem obowiązkowy” – praca plastyczna

- wywiązuje się ze swoich obowiązków

- jest świadomy swoich obowiązków

-  konkurs na najbardziej obowiązkowego ucznia w każdej klasie – obserwacja z całego miesiąca

- zna swoje obowiązki jako ucznia w szkole

XI

TOLERANCYJNY

 

- potrafi być tolerancyjnym

- czy jestem tolerancyjny? – małe formy teatralne, dramy, odgrywanie ról
w oparciu o literaturę

- wie co tzn. być tolerancyjnym

 

- rozumie konieczność poszanowania odmiennych poglądów, wyglądu, zachowań

- udział w konkursie plastycznym pt. „Koledzy
z różnych stron świata”

- udział w wybranej akcji charytatywnej - rozpoczęcie

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

XII

KOLEŻEŃSKI

 

- rozwija umiejętność przyjmowania krytyki

- doskonali umiejętność samooceny i oceny innych

- stworzenie postaci przestrzennych z zastosowaniem różnorodnego materiału (z opisem)

- konkurs: „skrzynka dobrych manier”- podliczenie miesięcznych głosów

- stara się w pozytywny sposób przyjąć krytykę ze strony innych

- doskonali umiejętność samooceny i oceny innych

- uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy

- wspólne przygotowanie Wigilii klasowej

- kolędowanie przy wspólnym stole z rodzicami

- udział uczniów w szkolnych akcjach opartych o ideę wolontariatu

- przestrzega norm współżycia opartych na koleżeństwie i współdziałaniu

I

KULTURALNY

 

- kształci nawyki dotyczące  przestrzegania zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się

- rozwija umiejętności pełnienia określonych ról społecznych

 - pełnienie dyżurów na korytarzu podczas przerw

- potrafi pełnić określone role społeczne

- przestrzega zasad kulturalnego zachowania

- wyjazdy do kina, teatru

- wyjścia poza teren szkoły

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

II

ASERTYWNY

 

- doskonali umiejętność bezpiecznego „poruszania się” w sieci

- kształtowanie umiejętności odgrywania określonych ról

- udział w konkursie internetowym

- „korytarzowe sondy” z młodszymi kolegami

- przygotowanie i zaprezentowanie na forum scenek sytuacyjnych dla klas młodszych

- bezpiecznie potrafi korzystać z sieci

- potrafi rywalizować w rzeczywistości i wirtualnie, czerpiąc z tego satysfakcję

- broni własnego zdania

- ogrywa różnorodne role, jako jedną z form przekazu

 

- pozna sposoby ochrony własnego „ja”

- nauczy się podchodzić z dystansem do informacji uzyskanych w Internecie

- udział w szkolnych imprezach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

- nie ulega wpływom innych

- umie zaprezentować własne zdanie

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 

 

- jest tolerancyjny

- rozumie potrzebę pomocy i współdziałania z innymi

- lepsi – słabszym – organizowanie zespołów  pomocy koleżeńskiej

- umie pomagać innym i korzystać z oferowanej pomocy

- rozumie potrzebę współpracy dla osiągnięcia  celu

- Dzień Samorządności – zawody sportowe  

- grupowe wykonanie Marzanny

 

- współdziała w grupie dla osiągania wysokich wyników w zachowaniu, sporcie, wykonywania prac użytkowych

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 

 - rozumie potrzebę ochrony środowiska

-  jest odpowiedzialny

- sprawdzian wiadomości proekologicznych – quiz

- konkurs czytelniczy obejmujący kilka tytułów

 - dba o przyrodę i otaczające środowisko  odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

- uczeń jest wytrwały

- rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi – propagowanie proekologicznych postaw, quizy, wyścigi

- międzyklasowy konkurs czytelniczy

- rajd pieszy  

- pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

V

CIEKAWY ŚWIATA

 

- wie, że jest Europejczykiem

- scenki, drama o tematyce europejskiej

- zna tradycje i kulturę wybranych państw europejskich

- interesuje się światem wokół siebie

- Dzień Europejski – przygotowanie przez każdą z klas wiadomości o wybranym kraju (plakat, prezentacja)

- poznanie pracy OSP

- wycieczki plenerowe

- czuje potrzebę poznawania otaczającego świata

           

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE DLA KLASY IV

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- samodzielnie i bezpiecznie porusza się po szkole

- zapoznanie z budynkiem szkolnym (pracownie przedmiotowe, drogi ewakuacyjne)

- potrafi bezpiecznie korzystać z pomieszczeń szkolnych

 

- wie, jak należy zorganizować wybory do SU, przygotować kampanię wyborczą,

przeprowadzić głosowanie

- zna prawo szkolne

- jest świadomy praw i obowiązków ucznia

- wybór klasowych kandydatów do SU

- przygotowanie kampanii wyborczej w klasie

- przeprowadzenie wyborów

- ułożenie planu pracy SU w klasie

- zapoznanie z dokumentami szkolnymi: Statut Szkoły, koncepcja pracy szkoły, Program Wychowawczy

- potrafi dokonać demokratycznego wyboru klasowego SU

-  potrafi prawidłowo funkcjonować w klasie i szkole

X

OBOWIĄZKOWY

 

- wyznacza sobie cel  /cele lub działania (obowiązki) do zrealizowania

-  kalendarz obowiązków 

- potrafi wywiązać się z narzuconych sobie obowiązków

-zna regulamin zachowania obowiązujący w szkole

 - analiza regulaminu szkoły na zajęciach z wychowawcą

- udział klasy w quizie na temat regulaminu szkoły 

- wypełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły 

XI

TOLERANCYJNY

 

- poprawnie rozumie pojęcie tolerancji

- „Jestem tolerancyjny, czyli jaki?” – tworzenie wizerunku człowieka tolerancyjnego

- wie, co to znaczy być tolerancyjny wobec innych

- wskazuje przejawy braku tolerancji wokół siebie

- konkurs fotograficzny „Bariery”- miejsca niedostępne dla niepełnosprawnych

- widzi potrzebę zmiany najbliższego otoczenia na potrzeby osób wymagających wsparcia

XII

KOLEŻEŃSKI

 

- nabywa umiejętności rozróżniania  i pielęgnowania uczuć koleżeństwa i przyjaźni

- cechy dobrego kolegi, koleżanki, przyjaciela – portret przyjaciela

- wie, na czym polega przyjaźń, czego może wymagać od przyjaciela

- potrafi powiedzieć „nie” w imię przyjaźni

 - udziela wsparcia osobom wymagającym pomocy

 - udział uczniów w:

 • loterii mikołajkowej
 • „Szlachetnej Paczce”
 • Górze Grosza
 • akcji „Ratujemy i uczymy ratować”
 • warsztatach bożonarodzeniowych

 - posiada właściwe nawyki w stosunku do osób potrzebujących pomocy

I

KULTURALNY

 

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- zwraca uwagę na kulturę osobistą i własną prezencję

- zasady savoir-vivre'u dotyczące: nakrywania, podawania do stołu i jedzenia oraz picia,

wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru - apel

- przestrzega
i prezentuje prawidłowe zachowania przy stole

 - przestrzega norm grzecznościowych
 na co dzień, dotyczących własnej prezencji

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- potrafi kulturalnie odnosić się do innych

- konkurs klasowy „Mistrz dobrych manier”

- przestrzega norm obowiązujących w środowisku szkolnym i domowym

II

ASERTYWNY

 

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych.

- „Asertywny znaczy.........” - scenki

- zna i rozumie pojęcie asertywności

- szanuje poglądy innych osób i potrzeby osób

nieśmiałych, słabych

- szanuje ustalone reguły

- potrafi racjonalnie bronić własnego zdania i nie ulega wpływom innych

- konkurs profilaktyczny „Jestem asertywny, nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!” (asertywność w walce z nałogami)

- Dzień Bezpiecznego Internetu

- potrafi asertywnie oprzeć się namowom innych

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 

- zna, współtworzy i respektuje normy grupowe

- graficznie przedstawia 10 zasad pracy w zespole

- rozumie wagę wyznaczonych celów

- potrafi zgodnie i twórczo pracować w grupie

- obchody Dnia Samorządności

- warsztaty wielkanocne

- Miesiąc Projektów Uczniowskich – projekt ?

- osiąga zamierzony efekt współpracując z innymi

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 

- zna piramidę żywienia

- rozumie znaczenie zdrowego odżywiania się w życiu codziennym

 - układanie jadłospisu zgodnego z piramidą żywienia

- stosuje zasady zdrowego żywienia na co dzień

 - rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi

- Tydzień Promocji Zdrowia

 - pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

V

CIEKAWY ŚWIATA

 

- zdobywa wiadomości korzystając z różnych źródeł informacji

- reklama ciekawych miejsc świata – konkurs plastyczny

-

 

- poznaje zainteresowania kolegów i koleżanek

- rozwija własne zainteresowania

- „Moje pasje” – wystawa prezentująca zainteresowania uczniów

- opowiada o swoim hobby

           

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE W KLASIE V

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- wie, w jaki sposób -czuć się bezpiecznie  w szkole

- podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa

- pomoc w aklimatyzacji uczniów klas młodszych

 - zorganizowanie konkursu plastycznego związanego z akcją „Bądź bezpieczny w szkole”

- wie, jak należy bezpiecznie spędzać czas w szkole

 

- wie, jak należy zorganizować wybory do SU, przygotować kampanię wyborczą,

przeprowadzić głosowanie

- zna prawo szkolne

- jest świadomy praw i obowiązków ucznia

- wybór klasowych kandydatów do SU

- przygotowanie kampanii wyborczej w klasie

- przeprowadzenie wyborów

- ułożenie planu pracy SU w klasie

- zapoznanie z dokumentami szkolnymi: Statut Szkoły, koncepcja pracy szkoły, Program Wychowawczy

- potrafi dokonać demokratycznego wyboru klasowego SU

-  potrafi prawidłowo funkcjonować w klasie i szkole

X

OBOWIĄZKOWY

 

- wytrwale dąży do wypełniania obowiązków

-  pamiętnik/fotopamiętnik obowiązków

 - potrafi dokonać samooceny wywiązywania się z podjętych obowiązków

-zna regulamin zachowania obowiązujący w szkole

 - analiza regulaminu szkoły na zajęciach z wychowawcą

- udział klasy w quizie na temat regulaminu szkoły 

- wypełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły 

XI

TOLERANCYJNY

 

- rozumie, że różnice między ludźmi są konieczne 

- plakaty i hasła na temat tolerancji

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

- wskazuje przejawy braku tolerancji wokół siebie

- konkurs fotograficzny „Bariery”- miejsca niedostępne dla niepełnosprawnych

- widzi potrzebę zmiany najbliższego otoczenia na potrzeby osób wymagających wsparcia

XII

KOLEŻEŃSKI

 

 - jest tolerancyjny, akceptuje innych

- czy jestem dobrym kolegą, przyjacielem – samoocena

- tworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej

 - przyjmuje postawę tolerancji i akceptacji dla innych
- potrafi zbudować atmosferę współpracy
 i koleżeństwa

- jest gotowy do niesienia pomocy

 - udziela wsparcia osobom wymagającym pomocy

 - udział uczniów w:

 • loterii mikołajkowej
 • „Szlachetnej Paczce”
 • Górze Grosza
 • akcji „Ratujemy i uczymy ratować”
 • warsztatach bożonarodzeniowych

 - posiada właściwe nawyki w stosunku do osób potrzebujących pomocy

I

KULTURALNY

 
 

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- dba o kulturę języka

- rozumie różnice
w rozmowie z osobą dorosłą a rówieśnikiem

- formy towarzyskie - w szkole, w rodzinie, na przyjęciach, w

komunikacji osobistej, telefonicznej i internetowej – prezentacje multimedialne

- przestrzega norm towarzyskich
i komunikacyjnych
w społeczności, w której funkcjonuje

 

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- potrafi kulturalnie odnosić się do innych

- konkurs klasowy„Mistrz dobrych manier”

- przestrzega norm obowiązujących w środowisku szkolnym i domowym

 

II

ASERTYWNY

 
 

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych

- „Asertywny w sieci  znaczy.........” –  zasady bezpiecznego surfowania w Internecie

- potrafi zachować się asertywnie

- szanuje ustalone reguły

 

- potrafi racjonalnie bronić własnego zdania i nie ulega wpływom innych

- konkurs profilaktyczny „Jestem asertywny, nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!” (asertywność w walce z nałogami)

- Dzień Bezpiecznego Internetu

- potrafi asertywnie oprzeć się namowom innych

 

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 
 

- zgodnie współdziała w zespole

- ćwiczenia integracyjne oparte na pracy grupowej

- potrafi się kontrolować i przyjąć krytykę ze strony innych

 

- potrafi zgodnie i twórczo pracować w grupie

- obchody Dnia Samorządności

- warsztaty wielkanocne

- Miesiąc Projektów Uczniowskich – projekt ?

- osiąga zamierzony efekt współpracując z innymi

 

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 
 

- zna i propaguje aktywny tryb życia

 - wykonanie plakatów propagujących aktywny tryb życia

- wie, na czym polega aktywny tryb życia

 

 - rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi

- Tydzień Promocji Zdrowia

 - pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

 

V

CIEKAWY ŚWIATA

 
 

- rozwija swoje zainteresowania i pasje

„Ciekawe miejsce świata” – konkurs polonistyczny (opowiadanie, opis)

- potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje oraz oceniać ich przydatność

 

- poznaje zainteresowania kolegów i koleżanek

- rozwija własne zainteresowania

- „Moje pasje” – wystawa prezentująca zainteresowania uczniów

- opowiada o swoim hobby

 
             

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE W KLASIE VI

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- poznaje techniki efektywnego uczenia się

- zna sposoby koncentracji uwagi

- prezentacja technik uczenia

- nakręcenie filmu lub przygotowanie prezentacji na temat „Jak powinniśmy się uczyć”

- zna techniki uczenia się i wykorzystuje je  w praktyce

 
 

- wie, jak należy zorganizować wybory do SU, przygotować kampanię wyborczą,

przeprowadzić głosowanie

- zna prawo szkolne

- jest świadomy praw i obowiązków ucznia

- wybór klasowych kandydatów do SU

- przygotowanie kampanii wyborczej w klasie

- przeprowadzenie wyborów

- ułożenie planu pracy SU w klasie

- zapoznanie z dokumentami szkolnymi: Statut Szkoły, koncepcja pracy szkoły, Program Wychowawczy

- potrafi dokonać demokratycznego wyboru klasowego SU

-  potrafi prawidłowo funkcjonować w klasie i szkole

 

X

OBOWIĄZKOWY

 
 

- ma poczucie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania

- blog na temat obowiązków

- świadomie podejmuje się określonych obowiązków i odpowiedzialnie wywiązuje się z nich

 

-zna regulamin zachowania obowiązujący w szkole

 - analiza regulaminu szkoły na zajęciach z wychowawcą

- udział klasy w quizie na temat regulaminu szkoły 

- wypełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły 

 

XI

TOLERANCYJNY

 
 

- przyjmuje postawę tolerancji w codziennym życiu

- spotkanie z osobami zaangażowanymi w pomaganie innym

 - jest tolerancyjny wobec innych

- szanuje odmienność wokół siebie

 

- wskazuje przejawy braku tolerancji wokół siebie

- konkurs fotograficzny „Bariery”- miejsca niedostępne dla niepełnosprawnych

- widzi potrzebę zmiany najbliższego otoczenia na potrzeby osób wymagających wsparcia

 

XII

KOLEŻEŃSKI

 
 

 - przyjmuje postawę opiekuńczości i szlachetności wobec drugiego człowieka

 - akcja „Opiekujemy się młodszymi” - zabawy na długiej przerwie, opieka, konkursy dla młodszych kolegów i koleżanek

- jest gotowy do niesienia pomocy

-wie,  co to znaczy być człowiekiem szlachetnym 

 

 - udziela wsparcia osobom wymagającym pomocy

 - udział uczniów w:

 • loterii mikołajkowej
 • „Szlachetnej Paczce”
 • Górze Grosza
 • akcji „Ratujemy i uczymy ratować”
 • warsztatach bożonarodzeniowych

 - posiada właściwe nawyki w stosunku do osób potrzebujących pomocy

 

I

KULTURALNY

 
 

- posiada umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach

- odpowiednie zachowanie się w szczególnych sytuacjach - scenki

- zna i stosuje zasady savoir-vivre'u  w różnych sytuacjach

 

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- potrafi kulturalnie odnosić się do innych

- konkurs klasowy„Mistrz dobrych manier”

- przestrzega norm obowiązujących w środowisku szkolnym i domowym

 

II

ASERTYWNY

 
 

- prezentuje własne zdanie na forum

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych

- „Asertywny wobec nałogów znaczy.........” - film

- potrafi asertywnie bronić własnego zdania

- potrafi współdziałać
z innymi osobami

- szanuje ustalone reguły

- posiada umiejętności bycia asertywnym

 
 

- potrafi racjonalnie bronić własnego zdania i nie ulega wpływom innych

- konkurs profilaktyczny „Jestem asertywny, nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!” (asertywność w walce z nałogami)

- Dzień Bezpiecznego Internetu

- potrafi asertywnie oprzeć się namowom innych

 

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 
 

- ma poczucie przynależności do grupy i działa w niej na miarę swoich możliwości

- projekt wychowawczy dla klasy

- potrafi zaplanować swoją pracę i przewidzieć jej efekty

- potrafi nawiązać współpracę z innymi

 

- potrafi zgodnie i twórczo pracować w grupie

- obchody Dnia Samorządności

- warsztaty wielkanocne

- Miesiąc Projektów Uczniowskich – projekt ?

- osiąga zamierzony efekt współpracując z innymi

 

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 
 

 - propaguje ekologię w środowisku szkolnym

 - przygotowanie konkursu ekologicznego

 - poszerzy wiedzę z zakresu ekologii

- współorganizuje Dzień Ziemi

 

 - rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi

- Tydzień Promocji Zdrowia

 - pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

 

V

CIEKAWY ŚWIATA

 
 

- wyciąga wnioski w własnych obserwacji

 - „Ciekawe miejsca świata” -  konkurs ma film i prezentacja multimedialna

- potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje oraz oceniać ich przydatność

 

- poznaje zainteresowania kolegów i koleżanek

- rozwija własne zainteresowania

- „Moje pasje” – wystawa prezentująca zainteresowania uczniów

- opowiada o swoim hobby

 
             

EWALUACJA