Spis treści

           

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy program napisany został z uwzględnieniem Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz następujących aktów prawnych:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 4 poz. 17);

Rozporządzenie MENiS z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2007 r.. Nr 35, poz.222);

Statut  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach wraz z WSO.