Spis treści

----> Program wychowawczo-profilaktyczny  

 

 

 

 

 

 

 

 


           

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy program napisany został z uwzględnieniem Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz następujących aktów prawnych:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 4 poz. 17);

Rozporządzenie MENiS z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2007 r.. Nr 35, poz.222);

Statut  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach wraz z WSO.


 

WSTĘP

Najważniejszym zadaniem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) jest zadaniem złożonym
i odpowiedzialnym, dlatego podejmowane działania powinny być oparte
o całościowy program wychowawczy i podstawę programową kształcenia ogólnego. Taki program s
tanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły. Realizacja założeń programowych wpłynie pozytywnie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły.

         Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach został opracowany   przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Jego treści są zgodne ze Statutem Szkoły.


 

GŁÓWNY CEL WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Priorytetowym celem wychowawczym  naszej szkoły jest wychowanie absolwenta szkoły, którego cechuje:

SAMODZIELNOŚĆ

- zna różnorodne źródła zaspokajania swoich zainteresowań i w sposób wybiórczy korzysta z nich

- ma własne pomysły na rozwiązywanie napotykanych problemów i wdraża je
w praktyce

- jest świadomy swoich praw

- potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi zasadami

- pozytywnie postrzega otaczający go świat

OBOWIĄZKOWOŚĆ

- ma poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za podejmowane działania

- jest wytrwały w dążeniu do osiągnięcia założonych celów

- rozumie sens szkolnych, domowych, a także społecznych obowiązków
i realizuje je

TOLERANCYJNOŚĆ

- szanuje odmienne poglądy i wolność innych wyznań

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym i pożądanym

- dostrzega pozytywne aspekty otaczających go ludzi

- wie, że inni mogą mieć takie same potrzeby jak on

KOLEŻEŃSKOŚĆ

- rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej
i wśród dorosłych

- interesuje się twórczością swoich kolegów oraz dostrzega wysiłek włożony
w jej powstanie

- uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy i w domu rodzinnym

KULTURALNOŚĆ

- potrafi kulturalnie odnosić się do innych

- zna zasady „savoir vivre” i stosuje je w dniu codziennym

- przestrzega norm obowiązujących w jego środowisku szkolnym i domowym

ASERTYWNOŚĆ

- potrafi racjonalnie bronić swojego zdania i nie ulega wpływom innych

- prezentuje własne zdanie na forum

- ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości
i umiejętności

- z dystansem podchodzi do odbioru informacji napływających ze świata zewnętrznego

- odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych

UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE

- podejmuje różnorodne przedsięwzięcia w swoim środowisku

- potrafi zgodnie, a zarazem twórczo pracować w zespole

- prezentuje własne zdanie i innowacyjne pomysły

- potrafi przyjąć krytykę i opinię innych

DĄŻENIE DO CELU

- podejmuje różnorodną działalność, mającą na celu osiągnięcie zamierzonych celów

- konsekwentnie dąży do realizacji swoich zamierzeń

 - jest wytrwały, a zarazem otwarty na sugestie innych

CIEKAWOŚĆ ŚWIATA

- chętnie korzysta z podanych źródeł wiedzy

- obserwuje zjawiska zachodzące w jego otoczeniu

- potrafi wyciągać proste wnioski z obserwacji własnych

- czuje potrzebę kontaktu ze środowiskiem lokalnym

- jest świadomy zagrożeń otaczającego go świata.


 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 1. Opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka.
 2. Rozwijanie postaw aktywnych, a zarazem asertywnych.
 3. Wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność osobista i duma narodowa.
 4. Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i w radzeniu sobie ze stresem.
 5. Stworzenie warunków do rozwoju dziecka zdolnego.
 6. Umożliwienie wyrównywania szans edukacyjnych poprzez różnorodność ofertową zajęć.
 7. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości i predyspozycji, talentów oraz w ich twórczym wykorzystaniu.
 8. Rozwijanie umiejętności selektywnego korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
 9. Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia poglądów innych.
 10. Przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną.
 11. Wspomaganie działań wychowawczych wszystkich klientów szkoły i koordynowanie ich.

 

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

Dążąc do  wyznaczonych celów i przyporządkowanych im zadań wychowawczych szkoła będzie stosować różnorodne i urozmaicone sposoby
i formy ich realizacji:

 • realizacja klasowych planów wychowawczych i tematyki godzin wychowawczych
 • realizacja szkolnego zestawu programów nauczania,
 • programy zajęć pozalekcyjnych,
 • ceremoniał szkolny,
 • działalność Samorządu Uczniowskiego,
 • różnorodne formy współpracy z rodzicami,
 • współpraca z osobami i instytucjami udzielającymi szkole wsparcia wychowawczego,
 • realizacja programów pracy świetlicy szkolnej, pedagoga szkolnego i biblioteki szkolnej,
 • wdrażanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ

 • gry i zabawy
 • konkursy, quizy
 • dyskusje, pogadanki, „burze mózgów”, metaplany
  • gry dramowe , przedstawienia, inscenizacje, scenki rodzajowe
  • warsztaty
 • prezentacje multimedialne
 • projekty

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ

 • praca w zespołach zadaniowych
 • praca w grupach
 • praca indywidualna.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI.

Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

 1. znajomości i akceptacji przez rodziców Programu Wychowawczego Szkoły,
 2. współdziałaniu rodziców z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych szkoły,
 3. spełnianiu przez szkołę oczekiwań rodziców w zakresie wychowania moralnego dzieci zgodnie z preferowanym przez siebie kierunkiem,
 4. podejmowaniu przez rodziców inicjatyw w zakresie organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych,
 5. wnoszeniu przez rodziców do organów statutowych szkoły wniosków i uwag odnoszących się do pracy wychowawczej szkoły,
 6. stworzeniu rodzicom warunków do właściwego załatwiania spraw wychowawczych,
 7. współdziałaniu w rozpoznawaniu i ustalaniu potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dzieci
 8. wspieraniu wychowawczych wysiłków rodziców poprzez proces pedagogizacji, profilaktyki trudności wychowawczych, reedukacji i terapii pedagogicznej,
 9. współdziałaniu w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci,
 10. umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z placówkami specjalistycznymi, psychologiczno-pedagogicznymi, terapeutycznymi,
 11. zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom niewydolnym wychowawczo,
 12. współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, jak i szkoły w atmosferze wzajemnego zaufania.

CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W WOJKOWICACH

Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i form, określających zespołowe i indywidualne zachowania się uczniów oraz innych  osób uczestniczących w uroczystościach szkolnych. 
        Ceremoniał szkolny nie ustala wszystkich szczegółów uroczystości. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy mogą wprowadzić określone zmiany, wynikające ze specyfiki uroczystości.

Rozdział I

Tradycje szkoły

§ 1.

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 ma prawo do poznania historii szkoły, jej znaczenia i osiągnięć na rzecz społeczności lokalnej.

2. Z tradycjami szkoły zapoznają pierwszoklasistów wychowawcy klas na początku roku szkolnego.

§ 2.

 1. Zaszczytnym obowiązkiem ucznia jest kontynuowanie tradycji szkoły.

Rozdział II

Ceremoniał szkoły

§ 1.

1. Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest integralną częścią szkolnego programu wychowawczego.

§ 2.

1. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, organizowanych według kalendarza imprez. Zobowiązani są do podkreślenia uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych.

2. Ceremoniałem szkolnym objęte są następujące święta państwowe i imprezy w szkole:

 1. inauguracja roku szkolnego
 2. ślubowanie uczniów klas pierwszych
 3. pasowanie na czytelnika – klasy I
 4. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 5. Rocznica Odzyskania Niepodległości
 6. Święto Konstytucji 3-go Maja
 7. zakończenie roku szkolnego.

§ 3.

 1. Uroczysty strój szkolny to strój galowy - określony w Regulaminie Szkoły - biała koszula (bluzka), ciemne spodnie lub spódnica - obowiązuje podczas imprez wymienionych w Ceremoniale Szkoły.

§ 4.

1. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz podczas obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.

Rozdział III

Ceremoniał świąt państwowych i imprez szkolnych

§ 1.

1. Podczas uroczystości świąt państwowych, patriotycznych i religijnych na początku zawsze zostaje odśpiewany hymn Polski.

§ 2.

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się poprzez wyciągnięcie ręki i powtórzenie tekstu ślubowania:

"Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę. Jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę się starać być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom."

2. Ślubowanie absolwentów klas VI odbywa się przez wyciągniecie ręki i powtórzenie tekstu  ślubowania:

W dniu wieńczącym  sześcioletni okres nauki dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach  za trud włożony w nasze wychowanie i wykształcenie

DZIĘKUJEMY

My absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 1  w Wojkowicach Tobie , Szkoło:

PRZYRZEKAMY!

Godnie reprezentować naszą szkołę i tak postępować w przyszłym życiu , by nie zawieść pokładanych w nas nadziei

PRZYRZEKAMY!

Dążyć do stałego wzbogacenia wiedzy i doskonalenia zdobytych wiadomości

PRZYRZEKAMY!

Iść śladem tych którzy wychowali nas , uczyli, wpajali nam szczytne ideały , za ich przykładem życiem swoim służyć Ojczyźnie

PRZYRZEKAMY!

Pracować nad doskonaleniem swojego charakteru i w swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze dobro ogółu

PRZYRZEKAMY!

Przyrzekamy, że nauka , której postawy zdobyliśmy w tej szkole , będzie służyła dobru naszego kraju

PRZYRZEKAMY


PRIORYTETOWE CELE WYCHOWANIA I EFEKTY WYCHOWAWCZE W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

Priorytetowe cele wychowania i efekty wychowawcze w poszczególnych klasach mają charakter liniowy. W każdym miesiącu praca wychowawcza szkoły będzie się koncentrowała wokół jednego elementu modelu absolwenta.

Miesiąc

Model  absolwenta SP1

Wrzesień

Samodzielny

Październik

Obowiązkowy

Listopad

Tolerancyjny

Grudzień

Koleżeński

Styczeń

Kulturalny

Luty

Asertywny

Marzec

Pracujący w zespole

Kwiecień

Dążący do celu

Maj

Ciekawy świata


KLASY I – III

SAMODZIELNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- wykazuje się samodzielnością w szkole i klasie

- poznanie swojej szkoły

- kształcenie umiejętności samoobsługowych
w szatniach szkolnych

-zapoznanie z obowiązkami dyżurnego
w klasie

- wykazuje się samodzielnością w różnych sytuacjach, np. w szatni, na zajęciach ruchowych

II

- potrafi przestrzegać obowiązujące w danym miejscu normy i zasady

-stworzenie Klasowego Regulaminu Zachowania
i stosowania się do niego

- zasady zachowania się podczas różnych gier
i zabaw

- dbałość o kąciki tematyczne

- umie akceptować reguły życia w klasie, zasady gier, zabaw oraz stosować się do nich

III

- potrafi dbać o swoje zdrowie i wygląd osobisty

- zapoznanie uczniów
z zasadami higieny

- poznanie zagrożeń płynących ze świata zewnętrznego

- poznanie numerów alarmowych

- udział w programie „Pomagamy i Uczymy Ratować”

- dba o swój wygląd, higienę, wie jak unikać zagrożeń

- zna zagrożenia płynące ze świata zewnętrznego

I-III

- potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi zasadami

- wybór uczniów do klasowego Samorządu Uczniowskiego

 - zapoznanie z Regulaminem szkoły

- dba o porządek na ławce
i o ład w klasie

- potrafi pełnić obowiązki klasowego dyżurnego

- potrafi współpracować w grupie

OBOWIĄZKOWY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu klasy

- przygotowanie uroczystości „Pasowania na ucznia”

- stara się podejmować obowiązki ucznia

II

- poznaje prawa ucznia
- stara się podejmować obowiązki wynikające z roli ucznia w szkole
i dziecka w rodzinie

- zawarcie kontraktu klasowego

- zna zasady kontraktu klasowego i stosuje się do niego

III

- rozumie sens szkolnych, domowych i społecznych obowiązków

 - „Jestem obowiązkowy” – praca plastyczna

 - wywiązuje się ze swoich obowiązków

I-III

- jest świadomy swoich obowiązków

-  konkurs na najbardziej obowiązkowego ucznia w każdej klasie – obserwacja z całego miesiąca

- zna swoje obowiązki jako ucznia w szkole

TOLERANCYJNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- rozróżnia postawę tolerancyjną
i nietolerancyjną

- poznanie postaw tolerancyjnych
i nietolerancyjnych na zajęciach wychowawczych (warsztaty)

- wie, co to znaczy zachowywać się tolerancyjnie

II

- poznaje swoją miejscowość w aspekcie barier dla niepełnosprawnych

- wycieczka nt. „Moja miejscowość bez barier”

- praca plastyczna na ten sam temat, wystawa prac

- wie, jak powinna wyglądać  miejscowość bez barier

III

- potrafi być tolerancyjnym

- czy jestem tolerancyjny? – małe formy teatralne, dramy, odgrywanie ról
w oparciu o literaturę

- wie co tzn. być tolerancyjnym

I - III

- rozumie konieczność poszanowania odmiennych poglądów, wyglądu, zachowań

- udział w konkursie plastycznym pt. „Koledzy
z różnych stron świata”

- udział w wybranej akcji charytatywnej - rozpoczęcie

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

 

 

KOLEŻEŃSKI

 

Klasa

Cele

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- rozwija umiejętność spostrzegania pozytywnych zachowań u siebie i innych

- rozumie potrzeby opieki nad młodszymi kolegami

- indywidualne rysowanie postaci z graficznym uwzględnieniem cech osobowości

- głosowanie na kartkach z ustnym uzasadnieniem wyboru

- potrafi odróżnić dobro od zła

- zna cechy dobrego kolegi

- wie, że należy otaczać opieką młodszych i słabszych

II

 - wykształci umiejętność oceny zachowań innych osób

- tworzenie sylwetki kolegi – odrysowywanie i opisywanie na szarych arkuszach papieru

- „odznaka najlepszego kolegi/koleżanki” – wybory klasowe

- potrafi dokonać samooceny i oceny innych

III

- rozwija umiejętność przyjmowania krytyki

- doskonali umiejętność samooceny i oceny innych

- stworzenie postaci przestrzennych z zastosowaniem różnorodnego materiału (z opisem)

- konkurs: „skrzynka dobrych manier”- podliczenie miesięcznych głosów

- stara się w pozytywny sposób przyjąć krytykę ze strony innych

- doskonali umiejętność samooceny i oceny innych

I - III

- uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy

- wspólne przygotowanie Wigilii klasowej

- kolędowanie przy wspólnym stole z rodzicami

- udział uczniów w szkolnych akcjach opartych o ideę wolontariatu

- przestrzega norm współżycia opartych na koleżeństwie i współdziałaniu

 

 

KULTURALNY

 

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- rozwija umiejętność kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych

- wyjście do zaprzyjaźnionego przedszkola

- przestrzeganie przyjętych zasad podczas przerw

- jest kulturalny

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się

II

- doskonali nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

- rozwija postawę współodpowiedzialności za siebie i innych

- wyjazd do kina

- dbałość o kąciki tematyczne stworzone na korytarzu

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych

- jest współodpowiedzialny za siebie i innych podczas uroczystości klasowych

III

- kształci nawyki dotyczące  przestrzegania zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się

- rozwija umiejętności pełnienia określonych ról społecznych

 - pełnienie dyżurów na korytarzu podczas przerw

- potrafi pełnić określone role społeczne

I - III

- przestrzega zasad kulturalnego zachowania

- wyjazdy do kina, teatru

- wyjścia poza teren szkoły

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

 

 

ASERTYWNY

 

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- poznaje sposoby bezpiecznego korzystania z sieci

- kształtuje umiejętności wcielania się w określone role

- „Sieciaki” - poznanie programu i jego przesłania

- odgrywanie ról pozytywnych i negatywnych w oparciu o literaturę

 - wie, jak bezpiecznie korzystać z sieci

- zna strony internetowe przeznaczone dla dzieci

- potrafi brać udział w internetowych konkursach

- potrafi odegrać proste role społeczne

II

- rozwija umiejętność nazywania emocji

- wie, co to znaczy zachowywać się asertywnie

- rozwiązywanie quizów i zagadek edukacyjnych

- „kodeks asertywnego ucznia” – stworzenie zasad słowno – graficznych

- wie, jakie zachowania są asertywne

- rozumie znaczenie emocji, nazywa je i rozróżnia

III

- doskonali umiejętność bezpiecznego „poruszania się” w sieci

- kształtowanie umiejętności odgrywania określonych ról

- udział w konkursie internetowym

- „korytarzowe sondy” z młodszymi kolegami

- przygotowanie i zaprezentowanie na forum scenek sytuacyjnych dla klas młodszych

- bezpiecznie potrafi korzystać z sieci

- potrafi rywalizować w rzeczywistości i wirtualnie, czerpiąc z tego satysfakcję

- broni własnego zdania

- ogrywa różnorodne role, jako jedną z form przekazu

I - III

- pozna sposoby ochrony własnego „ja”

- nauczy się podchodzić z dystansem do informacji uzyskanych w Internecie

- udział w szkolnych imprezach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

- nie ulega wpływom innych

- umie zaprezentować własne zdanie

PRACUJĄCY W ZESPOLE

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- wie, że  razem z rówieśnikami tworzy jeden zespół klasowy

- czuje przynależność do klasy

- wspólna zabawa drogą do przyjemności i zdobywania nowych wiadomości

- integracja zespołu klasowego

- bierze udział w zabawach z rówieśnikami i życiu klasy

II

- zna zasady fair play

- potrafi zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki

- rywalizacja czy współodpowiedzialność – wspólna praca w zespołach sportowych

 - zgodnie współpracuje z grupą

- bierze odpowiedzialność za wspólny wynik

III

- jest tolerancyjny

- rozumie potrzebę pomocy i współdziałania z innymi

- lepsi – słabszym – organizowanie zespołów  pomocy koleżeńskiej

- umie pomagać innym i korzystać z oferowanej pomocy

I - III

- rozumie potrzebę współpracy dla osiągnięcia  celu

- Dzień Samorządności – zawody sportowe  

- grupowe wykonanie Marzanny

 

- współdziała w grupie dla osiągania wysokich wyników w zachowaniu, sporcie, wykonywania prac użytkowych

DĄŻĄCY DO CELU

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- potrafi zakończyć rozpoczętą pracę

- dąży do perfekcji w wykonywaniu podejmowanych czynności

- Dbam o Ziemię – forma plastyczna

- konkurs czytelniczy obejmujący wybrany fragment tekstu  

- wykonuje estetyczne prace plastyczne

- odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

II

- zna źródła „zielonej energii”

- jest odpowiedzialny

- źródła energii odnawialnej (zabawa multimedialna)

- konkurs czytelniczy obejmujący jedną wybraną książkę

- bierze udział we wspólnej zabawie

- odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

III

 - rozumie potrzebę ochrony środowiska

-  jest odpowiedzialny

- sprawdzian wiadomości proekologicznych – quiz

- konkurs czytelniczy obejmujący kilka tytułów

 - dba o przyrodę i otaczające środowisko  odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

I - III

- uczeń jest wytrwały

- rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi – propagowanie proekologicznych postaw, quizy, wyścigi

- międzyklasowy konkurs czytelniczy

- rajd pieszy  

- pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

CIEKAWY ŚWIATA

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

I

- wie, że Polska jest państwem członkowskim UE

- Polska w UE – konkurs wiedzy na temat Polski i symboli narodowych.

- zna symbole narodowe

- czuje się Polakiem

II

- poznaje wybrane kraje UE

- plastyczna forma przedstawienia wybranego kraju

- potrafi przedstawić charakterystyczne cechy wybranego państwa

III

- wie, że jest Europejczykiem

- scenki, drama o tematyce europejskiej

- zna tradycje i kulturę wybranych państw europejskich

I - III

- interesuje się światem wokół siebie

- Dzień Europejski – przygotowanie przez każdą z klas wiadomości o wybranym kraju (plakat, prezentacja)

- poznanie pracy OSP

- wycieczki plenerowe

- czuje potrzebę poznawania otaczającego świata


KLASY IV – VI

SAMODZIELNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- samodzielnie i bezpiecznie porusza się po szkole

- zapoznanie z budynkiem szkolnym (pracownie przedmiotowe, drogi ewakuacyjne)

- zorganizowanie konkursu plastycznego związanego z akcją „Bądź bezpieczny w szkole”  - technika

- potrafi bezpiecznie korzystać z pomieszczeń szkolnych

V

- wie, w jaki sposób -czuć się bezpiecznie  w szkole

- podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa

 Pomoc nauczycielom w dyżurowaniu w celu poprawy bezpieczeństwa ( wyznaczeni uczniowie)

- wie, jak należy bezpiecznie spędzać czas w szkole

  

VI

- poznaje techniki efektywnego uczenia się

- zna sposoby koncentracji uwagi

- prezentacja technik uczenia godz

- nakręcenie filmu lub przygotowanie prezentacji na temat „Jak powinniśmy się uczyć” godz 2

- zna techniki uczenia się i wykorzystuje je  w praktyce

IV - VI

- wie, jak należy zorganizować wybory do SU, przygotować kampanię wyborczą,

przeprowadzić głosowanie

- zna prawo szkolne

- jest świadomy praw i obowiązków ucznia

- wybór klasowych kandydatów do SU  godz

- przeprowadzenie wyborów

- ułożenie planu pracy SU klasowego godz-wych

- zapoznanie z dokumentami szkolnymi: Statut Szkoły, koncepcja pracy szkoły, Program Wychowawczy godz-wych 2

- potrafi dokonać demokratycznego wyboru klasowego SU

-  potrafi prawidłowo funkcjonować w klasie i szkole

OBOWIĄZKOWY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- wyznacza sobie cel  /cele lub działania (obowiązki) do zrealizowania

-  kalendarz obowiązków  godz

- potrafi wywiązać się z narzuconych sobie obowiązków

V

- wytrwale dąży do wypełniania obowiązków

-  pamiętnik/fotopamiętnik obowiązków godz

 - potrafi dokonać samooceny wywiązywania się z podjętych obowiązków

VI

- ma poczucie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania

- stworzenie  i przeprowadzenie klasowej ankiety na temat obowiązków godz

- świadomie podejmuje się określonych obowiązków i odpowiedzialnie wywiązuje się z nich

IV - VI

-zna regulamin zachowania obowiązujący w szkole

 - analiza regulaminu szkoły na zajęciach z wychowawcą godz

- udział klasy w quizie na temat regulaminu szkoły -(po akademii - zespół) 14 X (Woźniak, Gołkowska)

- wypełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły  

TOLERANCYJNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- poprawnie rozumie pojęcie tolerancji

- „Jestem tolerancyjny, czyli jaki?” – tworzenie wizerunku człowieka tolerancyjnego godz

- wie, co to znaczy być tolerancyjny wobec innych

V

- rozumie, że różnice między ludźmi są konieczne  

- plakaty i hasła na temat tolerancji godz

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

VI

- przyjmuje postawę tolerancji w codziennym życiu

- spotkanie z osobami zaangażowanymi w pomaganie innym - godz (zaproszony gość - ped)

- zaplanowanie akcji „Opiekujemy się młodszymi”

 - jest tolerancyjny wobec innych

- szanuje odmienność wokół siebie

IV-VI

- wskazuje przejawy braku tolerancji wokół siebie

- konkurs fotograficzny „Bariery”- miejsca niedostępne dla niepełnosprawnych (Czyż)

- widzi potrzebę zmiany najbliższego otoczenia na potrzeby osób wymagających wsparcia

KOLEŻEŃSKI

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- nabywa umiejętności rozróżniania  i pielęgnowania uczuć koleżeństwa i przyjaźni

- cechy dobrego kolegi, koleżanki, przyjaciela – portret przyjaciela godz

- wie, na czym polega przyjaźń, czego może wymagać od przyjaciela

- potrafi powiedzieć „nie” w imię przyjaźni

V

 - jest tolerancyjny, akceptuje innych

- czy jestem dobrym kolegą, przyjacielem – samoocena test na podstawie cech z klasy 4 godz

- zainicjowanie tworzenia zespołów pomocy koleżeńskiej

 - przyjmuje postawę tolerancji i akceptacji dla innych
- potrafi zbudować atmosferę współpracy
 i koleżeństwa

- jest gotowy do niesienia pomocy

VI

 - przyjmuje postawę opiekuńczości i szlachetności wobec drugiego człowieka

 - akcja „Opiekujemy się młodszymi” - zabawy na długiej przerwie, opieka, konkursy dla młodszych kolegów i koleżanek - przeprowadzenie i podsumowanie godz

- jest gotowy do niesienia pomocy

-wie,  co to znaczy być człowiekiem szlachetnym 

IV-VI

 - udziela wsparcia osobom wymagającym pomocy

 - udział uczniów w:

 • loterii mikołajkowej Czyż
 • „Szlachetnej Paczce” Woźniak
 • Górze Grosza Czyż
 • warsztatach bożonarodzeniowych Beata

 - posiada właściwe nawyki w stosunku do osób potrzebujących pomocy

KULTURALNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- zwraca uwagę na kulturę osobistą i własną prezencję

- zasady savoir-vivre'u dotyczące: nakrywania, podawania do stołu i jedzenia oraz picia,

wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru - apel godz 2

- przestrzega
i prezentuje prawidłowe zachowania przy stole

 - przestrzega norm grzecznościowych
 na co dzień, dotyczących własnej prezencji

V

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- dba o kulturę języka

- rozumie różnice
w rozmowie z osobą dorosłą a rówieśnikiem

- formy towarzyskie - w szkole, w rodzinie, na przyjęciach, w

komunikacji osobistej, telefonicznej i internetowej – scenki godz 2

- przestrzega norm towarzyskich
i komunikacyjnych
w społeczności, w której funkcjonuje

VI

- posiada umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach

- odpowiednie zachowanie się w szczególnych sytuacjach - scenki godz2

- zna i stosuje zasady savoir-vivre'u  w różnych sytuacjach

IV-VI

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- potrafi kulturalnie odnosić się do innych

- konkurs klasowy „Mistrz dobrych manier”  1 godz - Rup, Dzienia

- przestrzega norm obowiązujących w środowisku szkolnym i domowym

ASERTYWNY

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych.

- „Asertywny znaczy.........” - scenki godz

- zna i rozumie pojęcie asertywności

- szanuje poglądy innych osób i potrzeby osób

nieśmiałych, słabych

- szanuje ustalone reguły

V

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych

- „Asertywny w sieci znaczy.........” – zasady bezpiecznego surfowania w Internecie - inf

- potrafi zachować się asertywnie

- szanuje ustalone reguły

VI

- prezentuje własne zdanie na forum

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych

- „Asertywny wobec nałogów znaczy.........” -  film (pedagog)

- potrafi asertywnie bronić własnego zdania

- potrafi współdziałać
z innymi osobami

- szanuje ustalone reguły

- posiada umiejętności bycia asertywnym

IV-VI

- potrafi racjonalnie bronić własnego zdania i nie ulega wpływom innych

- konkurs profilaktyczny „Jestem asertywny, nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!” (asertywność w walce z nałogami) pedagog

- Dzień Bezpiecznego Internetu inf

- potrafi asertywnie oprzeć się namowom innych

PRACUJĄCY W ZESPOLE

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- zna, współtworzy i respektuje normy grupowe

- graficznie przedstawia 10 zasad pracy w zespole godz

- rozumie wagę wyznaczonych celów

V

- zgodnie współdziała w zespole

- ćwiczenia integracyjne oparte na pracy grupowej godz

- potrafi się kontrolować i przyjąć krytykę ze strony innych

VI

- ma poczucie przynależności do grupy i działa w niej na miarę swoich możliwości

- projekt wychowawczy dla klasy  Godz (+ ped)

- potrafi zaplanować swoją pracę i przewidzieć jej efekty

- potrafi nawiązać współpracę z innymi

IV-VI

- potrafi zgodnie i twórczo pracować w grupie

- obchody Dnia Samorządności godz

- warsztaty wielkanocne Rup

- Miesiąc Projektów Uczniowskich Gołkowska

- osiąga zamierzony efekt współpracując z innymi

DĄŻĄCY DO CELU

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- zna piramidę żywienia

- rozumie znaczenie zdrowego odżywiania się w życiu codziennym

 - układanie jadłospisu zgodnego z piramidą żywienia

godz

- stosuje zasady zdrowego żywienia na co dzień

V

- zna i propaguje aktywny tryb życia

 - wykonanie plakatów propagujących aktywny tryb życia godz

- wie, na czym polega aktywny tryb życia

VI

 - propaguje ekologię w środowisku szkolnym

 - przygotowanie konkursu ekologicznego godz 2 Rup, Dzienia

 - poszerzy wiedzę z zakresu ekologii

- współorganizuje Dzień Ziemi

IV-VI

 - rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi

- Tydzień Promocji Zdrowia Krawczyk, Ped, Czyż

 - pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

CIEKAWY ŚWIATA

Klasa

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IV

- zdobywa wiadomości korzystając z różnych źródeł informacji

- reklama ciekawych miejsc świata – konkurs plastyczny

-

V

- rozwija swoje zainteresowania i pasje

„Ciekawe miejsce świata” – konkurs polonistyczny (opowiadanie, opis)

- potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje oraz oceniać ich przydatność

VI

- wyciąga wnioski w własnych obserwacji

 - „Ciekawe miejsca świata” -  konkurs ma film lub prezentację multimedialną  Rup

- potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje oraz oceniać ich przydatność

IV-VI

- poznaje zainteresowania kolegów i koleżanek

- rozwija własne zainteresowania

- „Moje pasje” – wystawa prezentująca zainteresowania uczniów p.Sikorski

- opowiada o swoim hobby

Działania wychowawcze w klasie I

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- wykazuje się samodzielnością w szkole i klasie

- poznanie swojej szkoły

- kształcenie umiejętności samoobsługowych
w szatniach szkolnych

-zapoznanie z obowiązkami dyżurnego
w klasie

- wykazuje się samodzielnością w różnych sytuacjach, np. w szatni, na zajęciach ruchowych

- potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi zasadami

- wybór uczniów do klasowego Samorządu Uczniowskiego

 - zapoznanie z Regulaminem szkoły

- dba o porządek na ławce
i o ład w klasie

- potrafi pełnić obowiązki klasowego dyżurnego

- potrafi współpracować w grupie

X

OBOWIĄZKOWY

 

- potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu klasy

- przygotowanie uroczystości „Pasowania na ucznia”

- stara się podejmować obowiązki ucznia

- jest świadomy swoich obowiązków

-  konkurs na najbardziej obowiązkowego ucznia w każdej klasie – obserwacja z całego miesiąca

- zna swoje obowiązki jako ucznia w szkole

XI

 

TOLERANCYJNY

 
 

- rozróżnia postawę tolerancyjną
i nietolerancyjną

- poznanie postaw tolerancyjnych
i nietolerancyjnych na zajęciach wychowawczych (warsztaty)

- wie, co to znaczy zachowywać się tolerancyjnie

- rozumie konieczność poszanowania odmiennych poglądów, wyglądu, zachowań

- udział w konkursie plastycznym pt. „Koledzy
z różnych stron świata”

- udział w wybranej akcji charytatywnej - rozpoczęcie

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

XII

KOLEŻEŃSKI

 

- rozwija umiejętność spostrzegania pozytywnych zachowań u siebie i innych

- rozumie potrzeby opieki nad młodszymi kolegami

- indywidualne rysowanie postaci z graficznym uwzględnieniem cech osobowości

- głosowanie na kartkach z ustnym uzasadnieniem wyboru

- potrafi odróżnić dobro od zła

- zna cechy dobrego kolegi

- wie, że należy otaczać opieką młodszych i słabszych

- uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy

- wspólne przygotowanie Wigilii klasowej

- kolędowanie przy wspólnym stole z rodzicami

- udział uczniów w szkolnych akcjach opartych o ideę wolontariatu

- przestrzega norm współżycia opartych na koleżeństwie i współdziałaniu

I

KULTURALNY

 

- rozwija umiejętność kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych 

- wyjście do zaprzyjaźnionego przedszkola

- przestrzeganie przyjętych zasad podczas przerw

- jest kulturalny

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się

- przestrzega zasad kulturalnego zachowania

- wyjazdy do kina, teatru

- wyjścia poza teren szkoły

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

II

ASERTYWNY

 

- poznaje sposoby bezpiecznego korzystania z sieci

- kształtuje umiejętności wcielania się w określone role

- „Sieciaki” - poznanie programu i jego przesłania

- odgrywanie ról pozytywnych i negatywnych w oparciu o literaturę

 - wie, jak bezpiecznie korzystać z sieci

- zna strony internetowe przeznaczone dla dzieci

- potrafi brać udział w internetowych konkursach

- potrafi odegrać proste role społeczne

- pozna sposoby ochrony własnego „ja”

- nauczy się podchodzić z dystansem do informacji uzyskanych w Internecie

- udział w szkolnych imprezach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

- nie ulega wpływom innych

- umie zaprezentować własne zdanie

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 

- wie, że  razem z rówieśnikami tworzy jeden zespół klasowy

- czuje przynależność do klasy

- wspólna zabawa drogą do przyjemności i zdobywania nowych wiadomości

- integracja zespołu klasowego

- bierze udział w zabawach z rówieśnikami i życiu klasy

 

- rozumie potrzebę współpracy dla osiągnięcia  celu

- Dzień Samorządności – zawody sportowe  

- grupowe wykonanie Marzanny

 

- współdziała w grupie dla osiągania wysokich wyników w zachowaniu, sporcie, wykonywania prac użytkowych

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 

- potrafi zakończyć rozpoczętą pracę

- dąży do perfekcji w wykonywaniu podejmowanych czynności

- Dbam o Ziemię – forma plastyczna

- konkurs czytelniczy obejmujący wybrany fragment tekstu 

- wykonuje estetyczne prace plastyczne

- odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

- uczeń jest wytrwały

- rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi – propagowanie proekologicznych postaw, quizy, wyścigi

- międzyklasowy konkurs czytelniczy

- rajd pieszy  

- pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

V

CIEKAWY ŚWIATA

 

- wie, że Polska jest państwem członkowskim UE

- Polska w UE – konkurs wiedzy na temat Polski i symboli narodowych.

- zna symbole narodowe

- czuje się Polakiem

- interesuje się światem wokół siebie

- Dzień Europejski – przygotowanie przez każdą z klas wiadomości o wybranym kraju (plakat, prezentacja)

- poznanie pracy OSP

- wycieczki plenerowe

- czuje potrzebę poznawania otaczającego świata

             

Działania wychowawcze w klasie II

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- potrafi przestrzegać obowiązujące w danym miejscu normy i zasady

-stworzenie Klasowego Regulaminu Zachowania
i stosowania się do niego

- zasady zachowania się podczas różnych gier
i zabaw

- dbałość o kąciki tematyczne

- umie akceptować reguły życia w klasie, zasady gier, zabaw oraz stosować się do nich

 

- potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi zasadami

- wybór uczniów do klasowego Samorządu Uczniowskiego

 - zapoznanie z Regulaminem szkoły

- dba o porządek na ławce
i o ład w klasie

- potrafi pełnić obowiązki klasowego dyżurnego

- potrafi współpracować w grupie

X

OBOWIĄZKOWY

 

- poznaje prawa ucznia
- stara się podejmować obowiązki wynikające z roli ucznia w szkole
i dziecka w rodzinie

- zawarcie kontraktu klasowego

- zna zasady kontraktu klasowego i stosuje się do niego

- jest świadomy swoich obowiązków

-  konkurs na najbardziej obowiązkowego ucznia w każdej klasie – obserwacja z całego miesiąca

- zna swoje obowiązki jako ucznia w szkole

XI

TOLERANCYJNY

 

- poznaje swoją miejscowość w aspekcie barier dla niepełnosprawnych

- wycieczka nt. „Moja miejscowość bez barier”

- praca plastyczna na ten sam temat, wystawa prac

- wie, jak powinna wyglądać  miejscowość bez barier

- rozumie konieczność poszanowania odmiennych poglądów, wyglądu, zachowań

- udział w konkursie plastycznym pt. „Koledzy
z różnych stron świata”

- udział w wybranej akcji charytatywnej - rozpoczęcie

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

XII

KOLEŻEŃSKI

 

 - wykształci umiejętność oceny zachowań innych osób

- tworzenie sylwetki kolegi – odrysowywanie i opisywanie na szarych arkuszach papieru

- „odznaka najlepszego kolegi/koleżanki” – wybory klasowe

- potrafi dokonać samooceny i oceny innych

- uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy

- wspólne przygotowanie Wigilii klasowej

- kolędowanie przy wspólnym stole z rodzicami

- udział uczniów w szkolnych akcjach opartych o ideę wolontariatu

- przestrzega norm współżycia opartych na koleżeństwie i współdziałaniu

I

KULTURALNY

 

- doskonali nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

- rozwija postawę współodpowiedzialności za siebie i innych

- wyjazd do kina

- dbałość o kąciki tematyczne stworzone na korytarzu

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych

- jest współodpowiedzialny za siebie i innych podczas uroczystości klasowych

- przestrzega zasad kulturalnego zachowania

- wyjazdy do kina, teatru

- wyjścia poza teren szkoły

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

II

ASERTYWNY

 

- rozwija umiejętność nazywania emocji

- wie, co to znaczy zachowywać się asertywnie

- rozwiązywanie quizów i zagadek edukacyjnych

- „kodeks asertywnego ucznia” – stworzenie zasad słowno – graficznych

- wie, jakie zachowania są asertywne

- rozumie znaczenie emocji, nazywa je i rozróżnia

- pozna sposoby ochrony własnego „ja”

- nauczy się podchodzić z dystansem do informacji uzyskanych w Internecie

- udział w szkolnych imprezach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

- nie ulega wpływom innych

- umie zaprezentować własne zdanie

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 

 

- zna zasady fair play

- potrafi zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki

- rywalizacja czy współodpowiedzialność – wspólna praca w zespołach sportowych

 - zgodnie współpracuje z grupą

- bierze odpowiedzialność za wspólny wynik

- rozumie potrzebę współpracy dla osiągnięcia  celu

- Dzień Samorządności – zawody sportowe  

- grupowe wykonanie Marzanny 

- współdziała w grupie dla osiągania wysokich wyników w zachowaniu, sporcie, wykonywania prac użytkowych

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 

- zna źródła „zielonej energii”

- jest odpowiedzialny

- źródła energii odnawialnej (zabawa multimedialna)

- konkurs czytelniczy obejmujący jedną wybraną książkę

- bierze udział we wspólnej zabawie

- odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

- uczeń jest wytrwały

- rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi – propagowanie proekologicznych postaw, quizy, wyścigi

- międzyklasowy konkurs czytelniczy

- rajd pieszy 

- pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

V

CIEKAWY ŚWIATA

 

- poznaje wybrane kraje UE

- plastyczna forma przedstawienia wybranego kraju

- potrafi przedstawić charakterystyczne cechy wybranego państwa

- interesuje się światem wokół siebie

- Dzień Europejski – przygotowanie przez każdą z klas wiadomości o wybranym kraju (plakat, prezentacja)

- poznanie pracy OSP

- wycieczki plenerowe

- czuje potrzebę poznawania otaczającego świata

         

Działania wychowawcze w klasie III

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- potrafi dbać o swoje zdrowie i wygląd osobisty

- zapoznanie uczniów
z zasadami higieny

- poznanie zagrożeń płynących ze świata zewnętrznego

- poznanie numerów alarmowych

- udział w programie „Pomagamy i Uczymy Ratować”

- dba o swój wygląd, higienę, wie jak unikać zagrożeń

- zna zagrożenia płynące ze świata zewnętrznego

- potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi zasadami

- wybór uczniów do klasowego Samorządu Uczniowskiego

 - zapoznanie z Regulaminem szkoły

- dba o porządek na ławce
i o ład w klasie

- potrafi pełnić obowiązki klasowego dyżurnego

- potrafi współpracować w grupie

X

OBOWIĄZKOWY

 

- rozumie sens szkolnych, domowych i społecznych obowiązków

- „Jestem obowiązkowy” – praca plastyczna

- wywiązuje się ze swoich obowiązków

- jest świadomy swoich obowiązków

-  konkurs na najbardziej obowiązkowego ucznia w każdej klasie – obserwacja z całego miesiąca

- zna swoje obowiązki jako ucznia w szkole

XI

TOLERANCYJNY

 

- potrafi być tolerancyjnym

- czy jestem tolerancyjny? – małe formy teatralne, dramy, odgrywanie ról
w oparciu o literaturę

- wie co tzn. być tolerancyjnym

 

- rozumie konieczność poszanowania odmiennych poglądów, wyglądu, zachowań

- udział w konkursie plastycznym pt. „Koledzy
z różnych stron świata”

- udział w wybranej akcji charytatywnej - rozpoczęcie

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

XII

KOLEŻEŃSKI

 

- rozwija umiejętność przyjmowania krytyki

- doskonali umiejętność samooceny i oceny innych

- stworzenie postaci przestrzennych z zastosowaniem różnorodnego materiału (z opisem)

- konkurs: „skrzynka dobrych manier”- podliczenie miesięcznych głosów

- stara się w pozytywny sposób przyjąć krytykę ze strony innych

- doskonali umiejętność samooceny i oceny innych

- uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy

- wspólne przygotowanie Wigilii klasowej

- kolędowanie przy wspólnym stole z rodzicami

- udział uczniów w szkolnych akcjach opartych o ideę wolontariatu

- przestrzega norm współżycia opartych na koleżeństwie i współdziałaniu

I

KULTURALNY

 

- kształci nawyki dotyczące  przestrzegania zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się

- rozwija umiejętności pełnienia określonych ról społecznych

 - pełnienie dyżurów na korytarzu podczas przerw

- potrafi pełnić określone role społeczne

- przestrzega zasad kulturalnego zachowania

- wyjazdy do kina, teatru

- wyjścia poza teren szkoły

- bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

II

ASERTYWNY

 

- doskonali umiejętność bezpiecznego „poruszania się” w sieci

- kształtowanie umiejętności odgrywania określonych ról

- udział w konkursie internetowym

- „korytarzowe sondy” z młodszymi kolegami

- przygotowanie i zaprezentowanie na forum scenek sytuacyjnych dla klas młodszych

- bezpiecznie potrafi korzystać z sieci

- potrafi rywalizować w rzeczywistości i wirtualnie, czerpiąc z tego satysfakcję

- broni własnego zdania

- ogrywa różnorodne role, jako jedną z form przekazu

 

- pozna sposoby ochrony własnego „ja”

- nauczy się podchodzić z dystansem do informacji uzyskanych w Internecie

- udział w szkolnych imprezach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

- nie ulega wpływom innych

- umie zaprezentować własne zdanie

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 

 

- jest tolerancyjny

- rozumie potrzebę pomocy i współdziałania z innymi

- lepsi – słabszym – organizowanie zespołów  pomocy koleżeńskiej

- umie pomagać innym i korzystać z oferowanej pomocy

- rozumie potrzebę współpracy dla osiągnięcia  celu

- Dzień Samorządności – zawody sportowe  

- grupowe wykonanie Marzanny

 

- współdziała w grupie dla osiągania wysokich wyników w zachowaniu, sporcie, wykonywania prac użytkowych

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 

 - rozumie potrzebę ochrony środowiska

-  jest odpowiedzialny

- sprawdzian wiadomości proekologicznych – quiz

- konkurs czytelniczy obejmujący kilka tytułów

 - dba o przyrodę i otaczające środowisko  odpowiedzialnie przygotowuje się do konkursu

- uczeń jest wytrwały

- rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi – propagowanie proekologicznych postaw, quizy, wyścigi

- międzyklasowy konkurs czytelniczy

- rajd pieszy  

- pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

V

CIEKAWY ŚWIATA

 

- wie, że jest Europejczykiem

- scenki, drama o tematyce europejskiej

- zna tradycje i kulturę wybranych państw europejskich

- interesuje się światem wokół siebie

- Dzień Europejski – przygotowanie przez każdą z klas wiadomości o wybranym kraju (plakat, prezentacja)

- poznanie pracy OSP

- wycieczki plenerowe

- czuje potrzebę poznawania otaczającego świata

           

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE DLA KLASY IV

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- samodzielnie i bezpiecznie porusza się po szkole

- zapoznanie z budynkiem szkolnym (pracownie przedmiotowe, drogi ewakuacyjne)

- potrafi bezpiecznie korzystać z pomieszczeń szkolnych

 

- wie, jak należy zorganizować wybory do SU, przygotować kampanię wyborczą,

przeprowadzić głosowanie

- zna prawo szkolne

- jest świadomy praw i obowiązków ucznia

- wybór klasowych kandydatów do SU

- przygotowanie kampanii wyborczej w klasie

- przeprowadzenie wyborów

- ułożenie planu pracy SU w klasie

- zapoznanie z dokumentami szkolnymi: Statut Szkoły, koncepcja pracy szkoły, Program Wychowawczy

- potrafi dokonać demokratycznego wyboru klasowego SU

-  potrafi prawidłowo funkcjonować w klasie i szkole

X

OBOWIĄZKOWY

 

- wyznacza sobie cel  /cele lub działania (obowiązki) do zrealizowania

-  kalendarz obowiązków 

- potrafi wywiązać się z narzuconych sobie obowiązków

-zna regulamin zachowania obowiązujący w szkole

 - analiza regulaminu szkoły na zajęciach z wychowawcą

- udział klasy w quizie na temat regulaminu szkoły 

- wypełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły 

XI

TOLERANCYJNY

 

- poprawnie rozumie pojęcie tolerancji

- „Jestem tolerancyjny, czyli jaki?” – tworzenie wizerunku człowieka tolerancyjnego

- wie, co to znaczy być tolerancyjny wobec innych

- wskazuje przejawy braku tolerancji wokół siebie

- konkurs fotograficzny „Bariery”- miejsca niedostępne dla niepełnosprawnych

- widzi potrzebę zmiany najbliższego otoczenia na potrzeby osób wymagających wsparcia

XII

KOLEŻEŃSKI

 

- nabywa umiejętności rozróżniania  i pielęgnowania uczuć koleżeństwa i przyjaźni

- cechy dobrego kolegi, koleżanki, przyjaciela – portret przyjaciela

- wie, na czym polega przyjaźń, czego może wymagać od przyjaciela

- potrafi powiedzieć „nie” w imię przyjaźni

 - udziela wsparcia osobom wymagającym pomocy

 - udział uczniów w:

 • loterii mikołajkowej
 • „Szlachetnej Paczce”
 • Górze Grosza
 • akcji „Ratujemy i uczymy ratować”
 • warsztatach bożonarodzeniowych

 - posiada właściwe nawyki w stosunku do osób potrzebujących pomocy

I

KULTURALNY

 

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- zwraca uwagę na kulturę osobistą i własną prezencję

- zasady savoir-vivre'u dotyczące: nakrywania, podawania do stołu i jedzenia oraz picia,

wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru - apel

- przestrzega
i prezentuje prawidłowe zachowania przy stole

 - przestrzega norm grzecznościowych
 na co dzień, dotyczących własnej prezencji

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- potrafi kulturalnie odnosić się do innych

- konkurs klasowy „Mistrz dobrych manier”

- przestrzega norm obowiązujących w środowisku szkolnym i domowym

II

ASERTYWNY

 

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych.

- „Asertywny znaczy.........” - scenki

- zna i rozumie pojęcie asertywności

- szanuje poglądy innych osób i potrzeby osób

nieśmiałych, słabych

- szanuje ustalone reguły

- potrafi racjonalnie bronić własnego zdania i nie ulega wpływom innych

- konkurs profilaktyczny „Jestem asertywny, nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!” (asertywność w walce z nałogami)

- Dzień Bezpiecznego Internetu

- potrafi asertywnie oprzeć się namowom innych

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 

- zna, współtworzy i respektuje normy grupowe

- graficznie przedstawia 10 zasad pracy w zespole

- rozumie wagę wyznaczonych celów

- potrafi zgodnie i twórczo pracować w grupie

- obchody Dnia Samorządności

- warsztaty wielkanocne

- Miesiąc Projektów Uczniowskich – projekt ?

- osiąga zamierzony efekt współpracując z innymi

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 

- zna piramidę żywienia

- rozumie znaczenie zdrowego odżywiania się w życiu codziennym

 - układanie jadłospisu zgodnego z piramidą żywienia

- stosuje zasady zdrowego żywienia na co dzień

 - rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi

- Tydzień Promocji Zdrowia

 - pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

V

CIEKAWY ŚWIATA

 

- zdobywa wiadomości korzystając z różnych źródeł informacji

- reklama ciekawych miejsc świata – konkurs plastyczny

-

 

- poznaje zainteresowania kolegów i koleżanek

- rozwija własne zainteresowania

- „Moje pasje” – wystawa prezentująca zainteresowania uczniów

- opowiada o swoim hobby

           

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE W KLASIE V

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- wie, w jaki sposób -czuć się bezpiecznie  w szkole

- podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa

- pomoc w aklimatyzacji uczniów klas młodszych

 - zorganizowanie konkursu plastycznego związanego z akcją „Bądź bezpieczny w szkole”

- wie, jak należy bezpiecznie spędzać czas w szkole

 

- wie, jak należy zorganizować wybory do SU, przygotować kampanię wyborczą,

przeprowadzić głosowanie

- zna prawo szkolne

- jest świadomy praw i obowiązków ucznia

- wybór klasowych kandydatów do SU

- przygotowanie kampanii wyborczej w klasie

- przeprowadzenie wyborów

- ułożenie planu pracy SU w klasie

- zapoznanie z dokumentami szkolnymi: Statut Szkoły, koncepcja pracy szkoły, Program Wychowawczy

- potrafi dokonać demokratycznego wyboru klasowego SU

-  potrafi prawidłowo funkcjonować w klasie i szkole

X

OBOWIĄZKOWY

 

- wytrwale dąży do wypełniania obowiązków

-  pamiętnik/fotopamiętnik obowiązków

 - potrafi dokonać samooceny wywiązywania się z podjętych obowiązków

-zna regulamin zachowania obowiązujący w szkole

 - analiza regulaminu szkoły na zajęciach z wychowawcą

- udział klasy w quizie na temat regulaminu szkoły 

- wypełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły 

XI

TOLERANCYJNY

 

- rozumie, że różnice między ludźmi są konieczne 

- plakaty i hasła na temat tolerancji

- potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

- wskazuje przejawy braku tolerancji wokół siebie

- konkurs fotograficzny „Bariery”- miejsca niedostępne dla niepełnosprawnych

- widzi potrzebę zmiany najbliższego otoczenia na potrzeby osób wymagających wsparcia

XII

KOLEŻEŃSKI

 

 - jest tolerancyjny, akceptuje innych

- czy jestem dobrym kolegą, przyjacielem – samoocena

- tworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej

 - przyjmuje postawę tolerancji i akceptacji dla innych
- potrafi zbudować atmosferę współpracy
 i koleżeństwa

- jest gotowy do niesienia pomocy

 - udziela wsparcia osobom wymagającym pomocy

 - udział uczniów w:

 • loterii mikołajkowej
 • „Szlachetnej Paczce”
 • Górze Grosza
 • akcji „Ratujemy i uczymy ratować”
 • warsztatach bożonarodzeniowych

 - posiada właściwe nawyki w stosunku do osób potrzebujących pomocy

I

KULTURALNY

 
 

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- dba o kulturę języka

- rozumie różnice
w rozmowie z osobą dorosłą a rówieśnikiem

- formy towarzyskie - w szkole, w rodzinie, na przyjęciach, w

komunikacji osobistej, telefonicznej i internetowej – prezentacje multimedialne

- przestrzega norm towarzyskich
i komunikacyjnych
w społeczności, w której funkcjonuje

 

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- potrafi kulturalnie odnosić się do innych

- konkurs klasowy„Mistrz dobrych manier”

- przestrzega norm obowiązujących w środowisku szkolnym i domowym

 

II

ASERTYWNY

 
 

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych

- „Asertywny w sieci  znaczy.........” –  zasady bezpiecznego surfowania w Internecie

- potrafi zachować się asertywnie

- szanuje ustalone reguły

 

- potrafi racjonalnie bronić własnego zdania i nie ulega wpływom innych

- konkurs profilaktyczny „Jestem asertywny, nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!” (asertywność w walce z nałogami)

- Dzień Bezpiecznego Internetu

- potrafi asertywnie oprzeć się namowom innych

 

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 
 

- zgodnie współdziała w zespole

- ćwiczenia integracyjne oparte na pracy grupowej

- potrafi się kontrolować i przyjąć krytykę ze strony innych

 

- potrafi zgodnie i twórczo pracować w grupie

- obchody Dnia Samorządności

- warsztaty wielkanocne

- Miesiąc Projektów Uczniowskich – projekt ?

- osiąga zamierzony efekt współpracując z innymi

 

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 
 

- zna i propaguje aktywny tryb życia

 - wykonanie plakatów propagujących aktywny tryb życia

- wie, na czym polega aktywny tryb życia

 

 - rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi

- Tydzień Promocji Zdrowia

 - pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

 

V

CIEKAWY ŚWIATA

 
 

- rozwija swoje zainteresowania i pasje

„Ciekawe miejsce świata” – konkurs polonistyczny (opowiadanie, opis)

- potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje oraz oceniać ich przydatność

 

- poznaje zainteresowania kolegów i koleżanek

- rozwija własne zainteresowania

- „Moje pasje” – wystawa prezentująca zainteresowania uczniów

- opowiada o swoim hobby

 
             

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE W KLASIE VI

Miesiąc

Cel

Uczeń:

Działania

Efekty

Uczeń:

IX

SAMODZIELNY

 

- poznaje techniki efektywnego uczenia się

- zna sposoby koncentracji uwagi

- prezentacja technik uczenia

- nakręcenie filmu lub przygotowanie prezentacji na temat „Jak powinniśmy się uczyć”

- zna techniki uczenia się i wykorzystuje je  w praktyce

 
 

- wie, jak należy zorganizować wybory do SU, przygotować kampanię wyborczą,

przeprowadzić głosowanie

- zna prawo szkolne

- jest świadomy praw i obowiązków ucznia

- wybór klasowych kandydatów do SU

- przygotowanie kampanii wyborczej w klasie

- przeprowadzenie wyborów

- ułożenie planu pracy SU w klasie

- zapoznanie z dokumentami szkolnymi: Statut Szkoły, koncepcja pracy szkoły, Program Wychowawczy

- potrafi dokonać demokratycznego wyboru klasowego SU

-  potrafi prawidłowo funkcjonować w klasie i szkole

 

X

OBOWIĄZKOWY

 
 

- ma poczucie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania

- blog na temat obowiązków

- świadomie podejmuje się określonych obowiązków i odpowiedzialnie wywiązuje się z nich

 

-zna regulamin zachowania obowiązujący w szkole

 - analiza regulaminu szkoły na zajęciach z wychowawcą

- udział klasy w quizie na temat regulaminu szkoły 

- wypełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły 

 

XI

TOLERANCYJNY

 
 

- przyjmuje postawę tolerancji w codziennym życiu

- spotkanie z osobami zaangażowanymi w pomaganie innym

 - jest tolerancyjny wobec innych

- szanuje odmienność wokół siebie

 

- wskazuje przejawy braku tolerancji wokół siebie

- konkurs fotograficzny „Bariery”- miejsca niedostępne dla niepełnosprawnych

- widzi potrzebę zmiany najbliższego otoczenia na potrzeby osób wymagających wsparcia

 

XII

KOLEŻEŃSKI

 
 

 - przyjmuje postawę opiekuńczości i szlachetności wobec drugiego człowieka

 - akcja „Opiekujemy się młodszymi” - zabawy na długiej przerwie, opieka, konkursy dla młodszych kolegów i koleżanek

- jest gotowy do niesienia pomocy

-wie,  co to znaczy być człowiekiem szlachetnym 

 

 - udziela wsparcia osobom wymagającym pomocy

 - udział uczniów w:

 • loterii mikołajkowej
 • „Szlachetnej Paczce”
 • Górze Grosza
 • akcji „Ratujemy i uczymy ratować”
 • warsztatach bożonarodzeniowych

 - posiada właściwe nawyki w stosunku do osób potrzebujących pomocy

 

I

KULTURALNY

 
 

- posiada umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach

- odpowiednie zachowanie się w szczególnych sytuacjach - scenki

- zna i stosuje zasady savoir-vivre'u  w różnych sytuacjach

 

- przestrzega  zasad savoir- vivre

- potrafi kulturalnie odnosić się do innych

- konkurs klasowy„Mistrz dobrych manier”

- przestrzega norm obowiązujących w środowisku szkolnym i domowym

 

II

ASERTYWNY

 
 

- prezentuje własne zdanie na forum

- poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przyjmowania postaw asertywnych

- „Asertywny wobec nałogów znaczy.........” - film

- potrafi asertywnie bronić własnego zdania

- potrafi współdziałać
z innymi osobami

- szanuje ustalone reguły

- posiada umiejętności bycia asertywnym

 
 

- potrafi racjonalnie bronić własnego zdania i nie ulega wpływom innych

- konkurs profilaktyczny „Jestem asertywny, nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!” (asertywność w walce z nałogami)

- Dzień Bezpiecznego Internetu

- potrafi asertywnie oprzeć się namowom innych

 

III

PRACUJĄCY W ZESPOLE

 
 

- ma poczucie przynależności do grupy i działa w niej na miarę swoich możliwości

- projekt wychowawczy dla klasy

- potrafi zaplanować swoją pracę i przewidzieć jej efekty

- potrafi nawiązać współpracę z innymi

 

- potrafi zgodnie i twórczo pracować w grupie

- obchody Dnia Samorządności

- warsztaty wielkanocne

- Miesiąc Projektów Uczniowskich – projekt ?

- osiąga zamierzony efekt współpracując z innymi

 

IV

DĄŻĄCY DO CELU

 
 

 - propaguje ekologię w środowisku szkolnym

 - przygotowanie konkursu ekologicznego

 - poszerzy wiedzę z zakresu ekologii

- współorganizuje Dzień Ziemi

 

 - rozumie wagę dokładnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków

- Dzień Ziemi

- Tydzień Promocji Zdrowia

 - pracuje wytrwale, dokładnie i odpowiedzialnie

 

V

CIEKAWY ŚWIATA

 
 

- wyciąga wnioski w własnych obserwacji

 - „Ciekawe miejsca świata” -  konkurs ma film i prezentacja multimedialna

- potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje oraz oceniać ich przydatność

 

- poznaje zainteresowania kolegów i koleżanek

- rozwija własne zainteresowania

- „Moje pasje” – wystawa prezentująca zainteresowania uczniów

- opowiada o swoim hobby

 
             

EWALUACJA