RUSZYŁ NOWY PROJEKT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Erasmus+ „Mobilność kadry”

Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Poznaj jego wyjątkową ofertę dla sektora edukacji szkolnej!

Erasmus+ Edukacja szkolna to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kontynuuje tradycje programu Comenius, działającego
w latach 2007-2013. Erasmus+ Edukacja szkolna promuje również udział
w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3),zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Nasza szkoła po rozstrzygnięciu konkursu i uzyskaniu akceptacji projektu
 „We play, we learn”  otrzymała dofinansowanie na jego realizację.
Szkoła uczestniczy w  Akcji 1 Mobilność kadry.

Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak job shadowing, kursy metodyczne oraz staże. Udział w projekcie umożliwia szkole poprawę jakości pracy w wybranych obszarach oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych
i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej, oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów całej instytucji.

Uczestnicy projektu  otrzymali dofinansowanie na:

  • udział pracowników szkoły w wyjazdach zagranicznych, dających im możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole partnerskiej za granicą (teaching assignment);
  • szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie:
    • udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych;

Nasz projekt będzie trwał  2 lata, jego realizacja rozpoczęła się 15 grudnia 2014 roku , a zakończy 14 grudnia 2016r.

Założenia projektu obejmują trzy etapy edukacyjne: wychowanie przedszkolne,
 klasy I-III i klasy IV-VI. W projekcie uczestniczą nauczyciele naszej szkoły: dyrektor Beata Balińska, Renata Halska, Beata Piotrowska-Rup, Agnieszka Janowska, Ewa Krzywiecka, Małgorzata Jędryka  i nauczyciel j. angielskiego biorą udział w szkoleniach przeprowadzonych przez wykładowców
Richard Language College (RLC) w Bournemouth, ENGLAND.Podczas realizacji projektu, nauczyciele uczestniczący w nim wykorzystają EUROPASS MOBILNOŚĆ, co pozwoli na podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wymianę doświadczeń, zdobycie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, co przyczyni się   do uatrakcyjnienia zajęć, pozyskanie partnerskich szkół. Poprzez udział w szkoleniach CLIL zdobędą potrzebne wiadomości i umiejętności do prowadzenia części swoich zajęć w języku angielskim. Efektem tego będzie rozwijanie kompetencji językowych wśród uczniów i nauczycieli.  Taka propozycja, będzie nie tylko okazją dla naszych dzieci do obcowania z językiem angielskim  w sytuacjach dnia codziennego, ale również będzie innowacyjnym przedsięwzięciem na terenie naszej gminy.

1

Udział w szkoleniach  metodycznych w RLC pozwoli nauczycielom poszerzyć swoje wiadomości z dziedziny metodyki i dydaktyki  nauczania języka angielskiego
i w znaczny sposób wzbogacić swój warsztat pracy. Udział w takim szkoleniu będzie doskonałą okazja do zapoznania się z najnowocześniejszymi metodami pracy z uczniem oraz wymianą doświadczeń między innymi nauczycielami z różnych krajów UE.

Wprowadzając język angielski na wczesnych etapach nauczania rozbudzimy w dzieciach ich naturalną chęć poznania czegoś nowego, pobudzimy ich wyobraźnię, zachęcimy do nauki języka angielskiego poprzez zabawę. W klasach IV-VI wprowadzenie języka angielskiego na innych przedmiotach pozwoli uczniom w znacznym stopniu poszerzyć swoje umiejętności z języka obcego.

2

 

Nauczyciele przedmiotowcy oraz nauczyciel języka angielskiego uczestniczyć będą
w szkoleniu w Wielkiej Brytanii, na którym będą mieli szansę obserwować pracę wybranego brytyjskiego nauczyciela w jego macierzystej szkole. Takie  szkolenie jest  okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji, zapoznania się z systemem oceniania, metodami pracy, wykorzystaniem technologii ITC. Po odbyciu takiej praktyki, nauczyciele wraz z uczniami brytyjskimi będą mogli nawiązać współpracę międzynarodową. Dzięki technologii ITC byliby w stałym kontakcie, mogliby obserwować swoje lekcje, nawiązać przyjaźnie, a przede wszystkim doskonalić swoje kompetencje językowe.

Działania te zaowocują podniesieniem kwalifikacji zawodowych i przyczynią się do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania uczniów.