Spis treści

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej Nr1 w Wojkowicach

&1

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.
 3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i  reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

 1. Główne zadania Samorządu to:
 • Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 • Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 • Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
 • Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
 • Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, współpraca ze szkolnym rzecznikiem praw ucznia.
 • Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 • Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły.
 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań
 • prawo redagowania gazetki szkolnej
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 1. Opinii Samorządu może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

& 2

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Organami Samorządu są:
 • Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład  której wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY SU, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, CZŁONKOWIE

 • Samorządy Klasowe.
 • Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.
 • Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim do 30 września.
 • Kandydaci do Zarządu SU muszą posiadać:

- co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania

- co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 • Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas – po dwie osoby - mogą to być  

            przedstawiciele Samorządu Klasowego.

 • Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są spośród Samorządów Klasowych po jednej  osobie w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
 • Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania,  przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów.
 • Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden  tydzień,  podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w strukturach Samorządu Uczniowskiego.
 • Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do 

      głosowania dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

 • Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą,  członkami - kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

             Kandydaci za obustronną  zgodą mogą zamieniać się funkcjami.

 1. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych  w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
 2. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
 • Samorząd Klasowy:
  1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU
  2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.)
  3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
  4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 • Rada Samorządu Uczniowskiego:
  1. uchwala Regulamin SU
  2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie
  3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU
  4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny
  5. opiniuje wybór opiekuna SU
  6. pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej
  7. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

 

& 3

ZASADY I TRYB WYBORÓW OPIEKUNA SAMORZĄDU

 

 1. 1.Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
 2. 2.Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonują Samorządy Klasowe do 12 września. 
 3. 3.Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wcześniejsze wyrażenie przez niego zgody.
 4. 4.Kandydaci na opiekuna SU powinni również przeprowadzić kampanię wyborczą.
 5. 5.Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

& 4

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. 1.Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
 • Regulamin SU
 • Plan pracy wychowawczej SU.

 

& 5

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

 1. 1.Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.
 2. 2.Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

 

& 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców) oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.
 3. Samorząd wspomaga w miarę swoich możliwości i kompetencji działalność Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem SU.
 5. Unieważnieniu ulega Regulamin Samorządu Uczniowskiego z r.szk. 2013/2014.