Aktualna cena obiadów: 6,00 zł (od 1 września 2019 roku)

 

Obiady wydawane są w godzinach 11:30 - 11:50

Informacje dla rodziców.

  1. Zapisu na obiady dokonują rodzice wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA na obiady szkolne. Kartę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 05 września każdego roku na cały rok szkolny.
  2. W razie choroby dziecka, prosimy o niezwłoczne (w pierwszym dniu choroby) powiadomienie  o jego nieobecności (telefonicznie na numer 785-937-098) w celu odliczenia dziecku kosztów za obiady.
  3. Za pierwszy dzień choroby lub niezgłoszoną nieobecność koszt obiadu nie będzie odliczony (trzeba zapłacić).
  4. Posiłki nie wykorzystane w danym miesiącu z powodu choroby  czy innych wydarzeń zostaną rozliczone w miesiącu  następnym.
  5. W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego, zgłoszenie w formie pisemnej powinno nastąpić najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca.
  6. Koszt obiadu wynosi 6,00 zł
  7. Prosimy wszystkich korzystających z obiadów o przestrzeganie terminowych wpłat do 10-go dnia każdego miesiąca  na konto bankowe:

25 1050 1227 1000 0023 3679 1708.

Po wyżej wymienionym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

Dane do przelewu :

Nazwa i adres szkoły,

Nr konta bankowego,

Tytułem: wpłaty za obiad/imię i nazwisko ucznia/klasa/miesiąc żywienia

8. Prosimy rodziców/opiekunów o dokonywanie dokładnie takich wpłat, jakie wynoszą za dany miesiąc, bez zaokrąglania do pełnych kwot.

9.W przypadku braku wpłat w terminie tj. do 10 każdego miesiąca wstrzymuje się wydawanie obiadów dla danego ucznia na m-c bieżący. Powtarzający się brak wpłaty w terminie powoduje skreślenie ucznia z obiadów.