INformacje na stroniie :

CKE

OKE Jaworzno

Wazne terminy:

 
HARMONOGRAM
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

język polski–15kwietnia 2019 r.(poniedziałek)godz. 9:00

matematyka16 kwietnia 2019 r.(wtorek)godz. 9:00

język obcy nowożytny17kwietnia 2019 r.(środa)godz. 9:00

 

Egzaminy próbne :

I:

20 listopada 2018 - j.polski

21 listopada 2018 - matematyka

22 listopada 2018 - j.nowożytny

 II

18 grudni 2018 - j.polski

19 grudnia 2018 - matematyka

20 grudnia 2018 - j.nowożytny

 

do 30 września 2018r.

Szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi

dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

do 30 września 2018r.

Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:

  1. wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
  2. (od 2022 r.) wskazującej przedmiot do wyboru, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
  3. informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również do egzaminu z przedmiotu do wyboru)w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

do 15 października 2018r.

Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

nie później niż do 20 listopada 2018r.

Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. W ciągu trzech dni roboczych  od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

do ok. 15 stycznia 2019r.

Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach w deklaracji złożonej do 30 września.

do ok. 15 stycznia 2019r.

Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła (patrz sekcja I pkt 6 Informatora).

W szczególnych przypadkach wynikających z e stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do ok.15 stycznia.

do ok. 30 marca 2019r.

Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego przedmiotu – dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

15,16,17 kwietnia 2019r.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty.

3,4,5 czerwca 2019r.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

tydzień przed

zakończeniem roku szkolnego

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

dzień zakończenia

roku szkolnego

Wraz ze świadectwem uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Więcej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku – w tym wzory przydatnych dokumentów – jest dostępnych w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce „Egzamin ósmoklasisty” > „Harmonogram, komunikaty i informacje”.