INformacje na stroniie :

CKE

OKE Jaworzno

Wazne terminy:

 
HARMONOGRAM
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

język polski–21 kwietnia 2020 r.(poniedziałek)godz. 9:00

matematyka22 kwietnia 2020 r.(wtorek)godz. 9:00

język obcy nowożytny–23 kwietnia 2020 r.(środa)godz. 9:00

 

Egzaminy próbne :

Klasy ósme

  - j.polski

- matematyka

 - j.nowożytny

Klasa siódma

 - j.polski

 - matematyka

 - j.nowożytny

Załącznik

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 18 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.

do 24 lipca 2020 r.

2

Przeprowadzenie:

- sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – za zgodą ministra właściwego ds. oświaty (art.134 ust.5 ustawy Prawo Oświatowe),

- prób sprawności fizycznej(art.137 ust.4 ustawy Prawo Oświatowe),

- sprawdzianu kompetencji językowych(art.140 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe),

- sprawdzianu predyspozycji językowych -klasy wstępne (art.140 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe).

do 5 czerwca 2020 r.

 

do 28 lipca 2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik:

- sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

- prób sprawności fizycznej,

- sprawdzianu kompetencji językowych,

- sprawdzianu predyspozycji językowych -klasy wstępne.

do 10 czerwca 2019 r.

29 lipca 2020 r.

 

4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 1 lipca 2020 r.

----------------------------------

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów (w tym oświadczeń) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, z uwzględnieniem art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.

do 9 lipca 2020 r.

do 31 lipca 2020 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe).

10 lipca 2020 r.

14 sierpnia 2020 r.

7

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

do 14 lipca 2020 r

do 18 sierpnia 2020 r.

8

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

do 20 lipca 2020 r.

do 24 sierpnia 2020 r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 21 lipca 2020 r.

25 sierpnia 2020 r.

10

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.