Uczestniczymy w Programie „Bezpieczna +”

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w Rządowym programie wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +”.

W ramach Programu, w okresie od października do grudnia 2017r., zostaną zorganizowane popołudniowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, prowadzone przez zewnętrznych ekspertów. Spotkania ze specjalistami będą miały na celu:

  • promowanie aktywnych, otwartych i prospołecznych postaw uczniów,
  • rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci,
  • wzrost zdolności komunikacyjnych uczniów,
  • umocnienie więzi interpersonalnych między uczniami,
  • włączanie w życie społeczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • integracja ze środowiskiem lokalnym.

Zajęcia będą miały atrakcyjną formę i będą prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

W okresie realizacji projektu, na terenie szkoły utworzony zostanie Punkt Poradnictwa Psychologicznego dla zainteresowanych rodziców, a także Szkoła dla Rodziców (w ramach której odbędą się 4 popołudniowe spotkania z ekspertem-terapeutą).

Dokładny harmonogram terminów, tematykę proponowanych zajęć dla uczniów oraz zgody na udział w zajęciach będziemy przekazywać Państwu na bieżąco.