Regulamin konkursu

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

NA PLAKAT

„STOP NARKOTYKOM I DOPALACZOM”

ORGANIZOWANEGO W RAMACH TYGODNIA PROMOCJI ZDROWIA 2019.

 • 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez psychologa i pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach.

 • 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest:

 • podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z zażywania substancji i środków psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy
 • profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków lub dopalaczy
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do kształtowania właściwych nawyków prozdrowotnych
 • 3

Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 1
  w Wojkowicach.
 • 4

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego                     z przeciwdziałaniem zjawisku zażywania narkotyków lub dopalaczy – negatywne konsekwencje wynikające z zażywania tych środków oraz zachęcenie do życia bez nich (np. poprzez pokazanie pozytywnych wzorów do naśladowania).
 2. Plakat powinien zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną.

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej,
z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

 

 1. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych, w dowolnym formacie.
 2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
 4. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa.

 1. Prace konkursowe należy składać u psychologa lub pedagoga szkolnego do dnia 06.2019r.

 

 • 5

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:
 • zgodność wykonanych prac z regulaminem,
 • zawartość merytoryczną,
 • czytelność przekazu,
 • kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
 • estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp).
 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy uznania. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca.
 2. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czerwcu.
 • 6

Uwagi końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie nadesłane prace plastyczne stają się własnością organizatora. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno - edukacyjnych na terenie szkoły.
 3. Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będą psycholog szkolny – pani Luiza Witkowska oraz pedagog szkolny – pani Iwona Woźniak.